Stortingsrepresentant Solveig Skaugvoll Foss (SV) fremholdt nylig i et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja at «Kvinesdal, Farsund og Lyngdal har alle nylige vedtak som gjør at organisasjoner og idrettslag som diskriminerer medlemmer ikke kan motta penger fra kommunen. Har statsråden fulgt debatten rundt disse vedtakene, og er det aktuelt for han å innføre lignende retningslinjer i nasjonale støtteordninger?»

Skaugvoll Foss viser til at kommunestyrerepresentant Terje-André Kvinlaug (Ap) i Kvinesdal i oktober i fjor fremmet følgende forslag: «Foreninger, lag og organisasjoner som søker og mottar tilskudd fra kommunen forplikter seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering og motvirker alle former for diskriminering». Den 27. januar ble forslaget enstemmig vedtatt i Kvinesdal kommunes drifts- og tjenesteutvalg.

«Kommer ikke av seg selv»

– Likestilling kommer ikke av seg selv. Vi må jobbe hardt og systematisk for å sikre et rettferdig, inkluderende og likestilt samfunn. Dette vet vi lønner seg, fordi likestilling lønner seg. Et vern mot diskriminering av enkeltindivider er ikke tilstrekkelig for å oppnå reell likestilling. I tillegg kreves det aktiv innsats fra offentlige myndigheter, arbeidsgivere og andre aktører. Også kommunene skal bidra aktivt til likestilling, inkludering og mangfold og vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for oppnå dette målet, innleder statsråd Abid Q. Raja sitt svar og fortsetter:

– Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlag og alle samfunnsområder. Myndighetsorganene skal være i forkant, og jobbe aktivt for mer likestilling i all virksomhet. Plikten omfatter bl.a. utforming og tildeling av tjenester, budsjettering, tilskuddsordninger, regelverksutforming mv. I forbindelse med styrkingen av aktivitets- og redegjørelsesplikten i 2020 fikk offentlige myndighetsorganer også en redegjørelsesplikt. De kommunale vedtakene som stortingsrepresentanten viser til, forplikter tilskuddsmottakere til å fremme likestilling og motvirke diskriminering, og er et godt verktøy for et mer inkluderende og rettferdig samfunn. Innlemmelse av likestillings- og ikke-diskrimineringsperspektivet i støtteordninger vil bidra til arbeid for mer likestilling og er en god måte å jobbe forebyggende og strukturelt mot diskriminering.

Brukes allerede nasjonalt

Statsråd Abid Q. Raja viser til at den type retningslinjer som Skaugvoll Foss etterlyser for tildeling av midler allerede brukes i forbindelse med nasjonale støtteordninger.

– For eksempel er en absolutt forutsetning for det årlige tilskuddet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) at organisasjonen skal jobbe for en åpen og inkluderende idrett. I henhold til tilskuddsbrevet medfører det et særlig ansvar for å legge til rette for idrettsdeltakelse og økt fysisk aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne. Idretten skal inkludere og være tilgjengelig for alle, uavhengig av for eksempel kjønn, alder, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne og/eller kulturell, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted. NIF skal jobbe aktivt for økt kjønnsbalanse i organisasjonen og med å forebygge rasisme i idretten og mot seksuell trakassering og overgrep. Våren 2020 nedsatte jeg også en egen arbeidsgruppe for å se nærmere på rasisme i idretten. Gruppa kom med gode og konkrete anbefalinger og dette følges nå opp både av NIF og av oss i Kulturdepartementet, opplyser Raja.

– Som likestillingsminister ønsker jeg de tre sørlandskommunenes tiltak varmt velkommen. Kommunale, fylkeskommunale og statlige myndigheter er forpliktet til å arbeide aktivt for likestilling og rapportere om dette arbeidet. De nevnte vedtakene i Kvinesdal, Farsund og Lyngdal kommune eksemplifiserer hvordan kommunene kan arbeide for å oppfylle aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven ved å ivareta likestillingsperspektivet i praksis. Regjeringen tar likestillingsarbeidet på det største alvor, og vi har også på statlig nivå implementert slike retningslinjer i nasjonale støtteordninger.

Terje-André Kvinlaug tok et oppgjør mot det han mener er diskriminering av homofile i Kvinesdal og Lister.