Gå til sidens hovedinnhold

Kvinesheia vindpark har brukt 24 millioner på prosjektutvikling: – Utbygging uten subsidier

Artikkelen er over 1 år gammel

Statkraft Vind Utvikling DA har påklaget NVEs vedtak om avslag på søknad om utsatt byggefrist. Klagen er sendt via NVE og kan havne i Olje- og energidepartementet (OED).

For abonnenter

Statkraft Vind Utvikling DA søkte om utsatt ferdigstillelse for Kvinesheia vindpark til utgangen av 2022, eller alternativt til utgangen av 2021, men fikk avslag fra Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) på begge deler.

– NVEs vedtak er svært overordnet, tynt begrunnet og gir i liten grad en konkret vurdering av de prosjektspesifikke forhold og våre anførsler. NVE konkluderer, uten nærmere prosjektspesifikk begrunnelse, med at det ikke er lagt frem argumenter som tilsier at de vil fravike sin nye praksis vedrørende fristutsettelser. Etter vårt syn foreligger det spesielle forhold i denne saken, som tilsier at Kvinesheia bør falle inn under bestemmelser om unntak fra NVEs nye forvaltningspraksis, fremholder seniorrådgiver Knut A. Mollestad i Statkraft Vind Utvikling DA i sin klage til departementet. Han påpeker også at :

«Den nye forvaltningspraksisen står i sterk kontrast til signalene fra NVE og de spesifikasjonene som ble gitt fra NVE i den forutgående saksbehandlingen. I NVEs brev om videre saksbehandling av fra mai 2019 fremkommer det ingen signaler om at det ikke vil bli gitt utsatt frist, så fremt endringssøknad og MTA/detaljplan blir godkjent. Gjennom dialog med NVE, senest høsten 2019, ble vi orientert om at NVE planla et høringsmøte vedrørende endringssøknaden etter vår oversendelse av etterspurt materiale. Dette mener vi illustrerer den manglende forutsigbarheten som vi har opplevd i denne saken»

Les også

NVE avslo søknad fra Statkraft, men utbygger gir ikke opp

Har brukt mye penger

Mollestad viser til at Statkraft har over tid jobbet aktivt med sikte på å realisere Kvinesheia vindkraftverk

– Det er lagt ned et omfattende og ressurskrevende arbeid med å fremskaffe materialet oversendt NVE i november 2019. Statkraft har brukt i størrelsesorden NOK 24 millioner på prosjektutvikling for Kvinesheia vindkraftverk, hvorav ca. NOK 4 millioner knytter seg til materialet oversendt NVE ved brev 22.11.2019 (utløst av konkrete krav til videre saksbehandling fra NVE i brev av 20.05.2019), opplyser Mollestad i klagen til departementet.

Les også

NVE krever tilleggsutredninger om Kvinesheia vindkraftverk

– Det er ikke noe som tilsier at Kvinesheia vindkraftverk ikke kan realiseres innenfor en rimelig tidshorisont. Planleggingen lå riktignok i bero hos konsesjonær i perioden 2016 - 2018, bl.a. som følge av utfordrende markedsmessige forhold i disse årene. Det var i denne perioden lite aktivitet også i andre vindkraftprosjekter. Statkraft har siden tidlig 2018 jobbet kontinuerlig og målrettet for å realisere prosjektet, men dette arbeidet har nå stoppet opp i påvente av nødvendige avklaringer om videre saksbehandling hos konsesjonsmyndighet, opplyser Mollestad.

Les også

Fylket anbefaler ny utredning

Les også

Positive til vindkraft-endringer

Les også

Ganske sikker på utbygging

Les også

– Jeg erkjenner at vi skaper støy

Les også

Leder: Trengte et spark bak

Les også

Kamp om Kvinesheia

Uten subsidier

Mollestad slår fast at Kvinesheia vindkraftverk vil bli realisert uten elsertifikater.

– Vi ser derfor ikke noen grunn til at frist for idriftsettelse knyttes til opphør av retten til sertifikater 31.12.2021. Kvinesheia vindkraftverk er et godt prosjekt med moderate negative virkninger. Oppdatert utbyggingsløsning reduserer samlet sett de negative virkningene samtidig som produksjonen nesten fordobles sett i forhold til utbyggingsløsningen som lå til grunn for gjeldende konsesjon. Dette mener vi er godt dokumentert i materialet oversendt til NVE den 22. november 2019, fre,holder Mollestad.

– Tilbaketrekning eller bortfall av konsesjon vil være et svært inngripende tiltak som i dette tilfellet ikke står i forhold til det man oppnår ved en så streng og unyansert håndhevelse av NVEs nye forvaltningspraksis, spesielt sett i lys av NVEs forutgående saksbehandling av prosjektet. Bortfall av konsesjonen vil også være i strid med energilovens formål om samfunnsmessig rasjonell ressursbruk. NVE anmodes om å omgjøre sitt vedtak og innvilge Kvinesheia vindkraftverk utsatt frist for idriftsettelse utover 2021. I lys av usikkerheten vedrørende videre saksbehandling anmoder vi konsesjonsmyndighet om å ta kontakt med oss for å drøfte en realistisk justert frist for idriftsettelse. Dersom NVE ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket, ber vi om at klagen oversendes OED for klagebehandling.

Mulig å kutte ut Lyngdal

Statkraft Vind Utvikling DA kommenterer også forholdet til Lyngdal kommune som hele tiden har vendt tommelen ned for at det brukes areal i Lyngdal til deler av vindkraftverket.

– I oppdatert utbyggingsløsning fra november 2019, blir berørt areal i Lyngdal kommune halvert, samtidig som antallet turbiner reduseres fra seks til to. Den direkte arealbruken reduseres med ca. 80 prosent i tillegg til at tap av uberrøt natur (INON) reduseres. Samlet sett reduseres de negative virkningene vesentlig, påpeker Mollestad.

– Samtidig har de planlagte vindturbinene i Lyngdal kommune god produksjon, og vi har vurdert at den fremlagte utbyggingsløsningen er den samfunnsmessig totalt sett beste. Dersom konsesjonsmyndighet likevel skulle vekte de ulike hensynene på en annen måte, mener vi det er mulig å realisere prosjektet også uten de planlagte turbinene i Lyngdal kommune.

Les også

Statkraft går videre alene med Kvinesheia vindpark

Les også

Parkerer Kvinesdal, men kjøper seg inn i Tyskland

Les også

AE vil selge vindkraftverk

Les også

Vindkraft er satt på vent

Les også

Tord Lien: Ja til to vindparker