Nye Veier ble i 2022 tildelt 8,3 millioner kroner i støtte fra Samferdselsdepartementet (SD) til pilotprosjektet. Midlene som ble tildelt Nye Veier er del av en nasjonal pott på rundt 60 millioner kroner, som Stortinget øremerket ulike pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser. Slamforedlings-prosjektet i Lyngdal startet våren 2022, og avsluttes i første del av 2024. Da vil drivingen av tunnelløpene være ferdig.

Nye Veiers klimastrategi i praksis

Nye Veier vedtok i 2021 en ny klimastrategi for selskapet. Selskapet har blant annet satt seg mål å være en tydelig pådriver for nye og innovative klima- og miljøløsninger i samferdselssektoren, og innarbeider dette i konkurransegrunnlagene. Nye Veiers Harald J. Solvik er prosjektsjef for anlegget som full aktivitet i Lyngdal. Prosjektet består samlet av mer enn 12.000 meter med tunnel fordelt på to lange, doble tunneler. Det var etter inngått kontrakt med arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland, at Nye Veier tok initiativ ovenfor totalentreprenøren om å presentere forslag til fremtidsrettede småprosjekter for reduksjon av klimapåvirkningen. Totalentreprenøren kom opp med forslaget tilknyttet slamhåndteringen.

– Dette er ett av mange positive bidrag som har oppstått i dialog mellom bestiller og leverandør, og tyder på at bransjesamarbeid er det som skal til for å finne de konkrete og gjennomførbare løsningene bærer frukter. Samtidig er vi veldig fornøye med stimuli som kommer fra politisk hold via departementets initiativ og tilskuddsordning, forteller prosjektsjef Harald J. Solvik.

Maarten Lohne van der Eynden er fagansvarlig bærekraft i Nye Veier. Han synes prosjektet er interessant.

– Innovasjonsprosjektet i Lyngdal er helt i tråd med våre klima- og miljøambisjoner. Dersom dette prosjektet lykkes, kan man oppnå reduserte utslipp, redusere avfallsmengder kraftig og samtidig fjerne et betydelig antall lastebiltransporter med tunnelslam fra veiene. Dette har også trafikksikkerhets- og komfortgevinster for andre trafikanter, sier Maarten Lohne van der Eynden.

Totalentreprenør er godt i gang med å foredle slam fra Kålås- og Rossåstunnelene.

Nyttig tørrstoff

Implenia Stangeland prøver ut to ulike teknologier (filterpresse og vakuumbånd) for foredling av slammet. Det skjer i tre tørrstoffanlegg utplassert i hele prosjektets lengde. Dagens tunnelslam hentes av sugebiler og leveres til deponi.

– Ved å senke vanninnholdet i slammet, kan tørrstoffet benyttes som fyllmasse innenfor prosjektområdet. Vannet som presses ut, kan da også enklere renses for forurensning. I tillegg reguleres pH-verdien i tunnelvannet, slik at det ikke er skadelig å slippe ut i naturen, forklarer anleggsleder for tunnel, Adrian Morsund fra Implenia Stangeland.

Tørrstoff er det som blir igjen av faste partikler, etter at vann og olje er fjernet fra tunnelslammet.

– Til nå har vi produsert opp mot 400.000 liter med tørrstoff. Cirka 95 prosent av massene er i en tilstandsklasse som er mulig å gjenbruke i prosjektet. De resterende 5 prosentene blir levert på godkjent deponi for spesialavfall, opplyser Morsund.

Det er forøvrig et datterselskap av Flekkefjordfirmaet AMV (Containertech og Skild) som har levert anleggene. De leverer nå slikt utstyr til en rekke anlegg i Norge.

Sirkulær økonomi

Målet på sikt er at renseprosessen gjør at 100 prosent av tunnelslammet kan foredles til gjenbrukbart tørrstoff, forklarer Adrian Morsund. Det vil være sirkulær økonomi i praksis (totalt gjenbruk uten avfall).

– Vi ser allerede at effekten er veldig god, selv om det fortsatt er tidlig i pilotprosjektet. Både byggherrer og entreprenører i tunnelbransjen generelt vil kunne ha effekt av resultatene, dersom det viser seg at pressing av slam til tørrstoff gir gevinster, fremholder anleggslederen for tunnel.

Vanligvis må tunnelslam fraktes til godkjente mottak, ofte over store avstander. Dette gir i tillegg ikke ubetydelig CO2-utslipp fra transporten.

– Med en reduksjon av vanninnholdet minsker transportbehovet, og dermed også CO2-utslippene, tilføyer prosjektleder for E39 Lyngdal øst-Lyngdal vest, Adler Enoksen, fra Implenia Stangeland.

E39 Lyngdal øst- Lyngdal vest

 • 9,7 kilometer firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t fra Herdal til Røyskår i Lyngdal kommune, Agder.
 • To toløpstunneler. Kålåstunnelen 2700 meter og Rossåstunnelen 3400 meter.
 • Veibygging startet i oktober 2021, og ferdig i 2025.
 • Hovedbruene er Kvelland bru (300 meter) og Hårikstad bru (100 meter). I tillegg skal det bygges flere mindre bruer: Tømmervik bru, Møllevei bru og Raunesteinslibrua. Nye Grøvan bru er også del av prosjektet.
 • Herdalskrysset og Røyskårskrysset: Disse plankryssene kobler nåværende E39 til ny vei. Her kommer gang- og sykkelvei langs tilførselsveier. De blir viktige knutepunkter for kollektivtransport, med pendlerparkering- og lademuligheter.

Veien videre for ny E39

 • Deler av ny E39 mellom Mandal og Kristiansand åpnet før jul i 2021. Resten av strekningen fra Kristiansand til Mandal åpnet for trafikk 24. november 2022.
 • Strekningen fra Herdal til Røyskår (11 km) i Lyngdal ble påbegynt på slutten av 2021 og skal stå ferdig i 2025.
 • Strekningen fra Mandal til Lyngdal skulle påbegynnes første halvår i 2023 og stå ferdig i 2026, men ble satt på vent våren 2022 og kommer først ut på anbud i løpet av 2023 (?) (strekning delt i to, bare østlig del på anbud i 2023).
 • I slutten av juni 2021 vedtok Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) statlig kommunedelplan for E39 fra Lyngdal vest til Ålgård. Vedtaket gjelder strekningen fra Flekkefjord til Ålgård.
 • For strekningen fra Lølandsvannet i Flekkefjord til Moi startet detaljert planarbeid våren 2022. Det var oppstartsmøter men videre arbeid inkludert folkemøter, informasjon og medvirkningsprosesser er satt på vent. Oppstart av bygging kunne tidligst skje i 2024 med rask fremdrift, men nå er videre fremdrift ikke avgjort.
 • Strekningen videre fra Moi til Årrestad ligger lenger frem i tid. Det var snakk om å starte med detaljert reguleringsplan i 2024, men det er nå usikkert når dette blir.
 • Det foreligger foreløpig ingen vedtatt plan for strekningen Lyngdal vest gjennom Kvinesdal til grensen til Flekkefjord. Det ble i 2022 gjennomført en utredning for strekningen fra Røyskår i Lyngdal til kommunegrensen Flekkefjord-Kvinesdal i form av ny planprosess med konsekvensutredning. Nye Veier har presentert sitt hovedforslag til trasé og det forventes en vedtatt plan i løpet av 2023.
 • Lengst i vest er det strekningen fra Ålgård til Bue (13,4 km) som er først ut. Der jobbes det med detaljregulering/ vedtak. Det var forventet oppstart i 2023, men anbudsrunde ble også der satt på vent våren 2022.
 • Lengst i øst har detaljregulering av ytre ringvei i Kristiansand startet. Den binder sammen E39 fra vest med E18 fra øst. Det er en svært dyr strekning med tunnel helt fra Grauthelleren vest for Kristiansand til et stort kryss på Vige ved Varoddbrua øst for Kristiansand. Nye Veier har imidlertid valgt å prioritere strekningen ut fra samfunnsikkerhet med henvisning til at dagens tilgangsvei til sykehuset er sårbar. Oppstart av anbudsrunde er foreløpig satt på vent.