Se de nye læreplanene

Over 40 nye læreplaner for grunnskolen og videregående skole er nå fastsatt, og skal tas i bruk fra skolestart neste høst. 

DEL

– Med de nye læreplanene får skolen et verdiløft, og vi legger til rette for at elevene skal lære mer og bedre. Dette blir den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Innholdet i skolen fornyes for å ruste elevene best mulig for fremtiden.

– Samfunnet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Dette stiller krav også til fremtidens skole. Derfor har blant annet digitale ferdigheter fått en tydeligere plass i de nye læreplanene. Dette handler om god digital dømmekraft, kildekritikk og informasjonssikkerhet. Programmering inngår også i den digitale satsingen, sier Sanner.

Da Kunnskapsløftet kom i 2006 var det en viktig og riktig reform i norsk skole. Kunnskapsløftet økte trykket på de grunnleggende ferdighetene. Det ble også innført læreplaner som la vekt på hva elevene skulle lære, og ikke hva de skulle gjøre. Dette blir videreført i Fagfornyelsen. Men det er enighet om at dagens læreplaner er for omfangsrike, og at det er for dårlig sammenheng i og mellom fagene.

Se de nye læreplanene

Sammenhengen i læreplanverket blir nå bedre og læreplanene blir endret både i form og innhold. Flere fag blir mer praktiske og utforskende. Det blir mer læring gjennom lek for de yngste barna. Kritisk tenking og kildekritikk blir en sentral del av flere fag. Det skal også bli mer tid til faglig fordypning.

Tre tverrfaglige temaer kommer inn i fagene der det er relevant. Disse temaene er: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Alle handler om sentrale samfunnsutfordringer.

– Mange har ønsket at de tverrfaglige temaene skal få større plass i skolen. Det har jeg lyttet til, og temaene er tatt inn i flere fag etter høringen. For eksempel er bærekraftig utvikling lagt inn i norskfaget og demokrati og medborgerskap er lagt inn i matematikk etter siste høring, sier Sanner.

Et viktig og tydelig verdiløft

Innføringen av de nye læreplanene skal også gi skolen et verdiløft. Derfor er det fastsatt en ny overordnet del, som utdyper skolens verdigrunnlag. Disse verdiene skal prege både skolens praksis og det elevene skal lære.

– Skolen har et dobbelt samfunnsoppdrag. Den skal både danne og utdanne. Verdigrunnlaget i opplæringen, som blant annet handler om respekt for mennesker og natur, og det å verdsette mangfold og likeverd, kommer nå tydeligere frem i de enkelte fagene, sier Sanner.

se alle de nye læreplanene

Åpen og involverende prosess

Arbeidet med fagfornyelsen har vært en åpen og involverende prosess. I alt har det kommet inn over 20 000 innspill til de nye læreplanene.

– Jeg er glad for det store engasjementet. Skolens innhold er viktig for både elever og lærere, men også for oss som samfunn. De nye læreplanene er også et resultat av alle de innspillene vi har fått underveis. Jeg håper og tror at den brede involveringen har bidratt til at skolen er godt forberedt til å ta de nye læreplanene i bruk, sier Sanner.

Bedre støtte til lærerne

Sammen med gode veiledninger for lærerne og en ny, digital læreplanvisning, skal lærerne få bedre støtte til å planlegge og gjennomføre undervisningen.

– Læreplanene vi nå har fastsatt gir overordnede mål for hva slags kompetanse elevene skal oppnå i hvert enkelt fag. Jeg har tillit til at lærerne bruker det handlingsrommet de får gjennom fagfornyelsen, til å gi elevene en god og variert undervisning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Artikkeltags