Nye eksamensordninger sendes ut på høring

Elever i grunnskolen og videregående opplæring skal få nye eksamensordninger og regler for vurdering høsten 2020. I dag sendes forslag til nye ordninger og regler på høring.

DEL

– Til høsten får elevene nye læreplaner som vil gjøre dem bedre forberedt på fremtiden. Da er det naturlig at vi også vurderer behovet for å gjøre endringer i vurderings- og eksamensordningene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Før jul la regjeringen frem de nye lærerplanene i skolen. Fornyelsen er den største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet i 2006. Målet er å gi skolen et verdiløft, og legge til rette for at elevene lærer mer gjennom å lære på en bedre måte.

Høringen som går ut i dag inneholder en rekke konkrete forslag. Men regjeringen hører også mer åpent om mulige endringer, hvor den ber om synspunkter på fordeler og ulemper.

Foreslår eksamen i praktiske og estetiske fag

Det er mange forslag i høringen. Vi foreslår blant annet å innføre eksamen i de praktiske og estetiske fagene på ungdomstrinnet.

– Eksamen i praktiske og estetiske fag kan bidra til å heve statusen til disse fagene, samtidig som elevene får mulighet til å vise hva de kan i flere fag enn det dagens eksamensordning gir rom for, sier Sanner.

Blant de konkrete forslagene:

 • Eksamen i praktiske og estetiske fag: Innføre eksamen i de praktiske og estetiske fagene, slik at de blir en del av trekkordningen på ungdomstrinnet. Dette gjelder fagene kroppsøving, mat og helse, musikk og kunst og håndverk.
 • Nye eksamensformer: Foreslå muntlig-praktisk eksamen i stedet for muntlig eksamen i flere fag, også i grunnskolen.
 • Skriftlig-muntlig eksamen: Prøve ut skriftlig-muntlig eksamen i flere fag.
 • Sentralt gitt eksamen: Endre skriftlige lokalt gitte eksamener i norsk på VG2, matematikk 1P-Y og 1T-Y til sentralt gitt eksamen.
 • Forenkler og tydeliggjør regelverket: Det omfatter blant annet tydeliggjøring av prinsippene for underveisvurdering og forholdet mellom underveis- og standpunktvurdering, og det ryddes i struktur og språk i forskriften.

Ber om synspunkter på mulige endringer

I fagfornyelsen har det vært viktig for Kunnskapsdepartementet å involvere og lytte til de som jobber i skolen. Det skal vi også gjøre i arbeidet med vurdering og eksamen.

– Det er flere spørsmål hvor vi ikke fremmer et konkret forslag. Her ber vi om innspill og synspunkter på både fordeler og ulemper ved eventuelle endringer. Vurdering og eksamen er temaer som engasjerer. Jeg ser frem til innspill som gir oss et godt grunnlag for endelige beslutninger, sier Sanner.

Blant mulige endringer som departementet ønsker synspunkter på:

Standpunktkarakter vs. eksamenskarakter

I dag er det slik at hvis elevene får karakteren 1 i standpunkt kan de likevel bestå faget hvis de får karakteren 2 eller bedre til eksamen. Flere mener dette er urimelig fordi det gir eksamenskarakteren mer verdi enn standpunktkarakteren. Kunnskapsdepartementet ber derfor om innspill til om dette bør endres. I tillegg til å bevare dagens ordning, høres tre andre alternativer

 • Bestått standpunkt er bestått i faget
 • Bestått både standpunkt og eksamen er bestått i faget
 • Bestått enten standpunkt eller eksamen er bestått i faget

Karakter i orden og oppførsel

Flere mener at karakterer i orden og oppførsel kan være til hinder for skolenes sosiale læringsarbeid og argumenterer for at de bør fjernes, mens andre mener karakterene blant annet er et viktig virkemiddel i dette arbeidet. Kunnskapsdepartementet ber derfor om innspill på hva som taler for og mot karakterer i orden og oppførsel.

Ser på trekkordningen om eksamen

Flere har påpekt at eksamensordningen kan bli mer rettferdig. I dag er det slik at elever blir trukket ut tilfeldig til eksamen i de fleste fag. I løpet av 10. klasse på ungdomsskolen og tre år på videregående risikerer noen å bli trukket ut flere ganger, mens andre færre. Hvilke fag elevene kommer opp i, er også tilfeldig med dagens trekkordning.

– Vi ønsker gode innspill som kan bidra til å gjøre eksamensordningen mer forutsigbar og rettferdig. Det er samtidig viktig å understreke at alle elever skal være eksamensforberedt. Det gjelder spesielt for norsk, engelsk og matematikk siste året på ungdomsskolen, sier Sanner.

En ekstern eksamensgruppe har sammen med Utdanningsdirektoratet sett på hvilke justeringer som bør gjøres på området eksamen og vurdering. Mange av endringsforslagene som sendes ut på høring kommer som et resultat av dette arbeidet.

Både Opplæringslovutvalget og Lied-utvalget leverte sine rapporter i desember 2019. Begge utredningene vil bli sendt på høring i løpet av januar 2020. Dette arbeidet vil kunne føre til endringer i forskrift til opplæringsloven og berøre tematikk som omtales i denne høringen.

De nye eksamensordningene og endringene i vurderingsforskriften skal være klare til høsten, samtidig med at de nye læreplanene tas i bruk.

Ved implementering av nye læreplaner tas det hensyn til de som allerede går i skolen. Derfor venter man med å ta i bruk nye eksamensordninger til først i 10. klasse i 2022.

Høringsfristen er 14. april.

Høringen består av 4 ulike deler:

 1. Forslag til endringer i forskrift om vurdering som følge av fagfornyelsen
 2. Forslag til endringer i bestemmelser om eksamen
 3. Forslag til endringer i eksamensordninger
 4. Forslag til mindre endringer og forenklinger

Les høringsnotatene på Udir.no

Mer om eksamen i praktiske og estetiske fag

Som eksamensordning for de praktiske og estetiske fagene foreslår vi lokalt gitt muntlig-praktisk eksamen med forberedelsedel. Dette gjelder også de samiske parallelle læreplanene, samt drama og rytmikk for elever med tegnspråk.
Artikkeltags