Regjeringen har sagt at den vil legge frem en strategi for desentralisert og fleksibel utdanning. Det er også NHO meget positiv til. Daglig leder Arne Birkedal på Teknisk Senter i Flekkefjord har sett at det går an å ha lokale fagskoletilbud. Han etterlyste nylig mer desentralisert utdanning og permanente fagskoletilbud lokalt. Også daglig leder Hilde Strømme i Lister Kompetanse har i flere år jobbet for å skaffe politisk drahjelp for å sikre enda mer desentralisert utdanning.

Nav omverdensanalyse 2021 peker forøvrig på at «Den største mangelen på arbeidskraft ventes å bli blant yrkesfagutdannede, særlig blant fagarbeidere innen helsefag og håndverksfag. Det ventes også mangel på sykepleiere.»

Leder Roy Steffensen (Frp) av utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget er helt enig med de som snakker varmt om bedre desentraliserte muligheter for utdanning.

– Må lytte til kommunene

– Hva skal til for at du skal gi tommel opp til en ny strategi fra regjeringen for desentralisert og fleksibel utdanning denne våren?

– Det viktigste for oss er at det blir muligheter for kommunene å få dekket sine «arbeidsbehov», altså at flere får mulighet til å studere og at de utdanningene de tar blir tilpasset arbeidslivets behov, sier leder Roy Steffensen (Frp) av utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget til Agder.

– Det betyr at vi må innse at folk lever annerledes enn for noen år siden. Det må være muligheter for folk til å ta utdanning der de bor. Før kunne man ta en utdanning og så «varte den» resten av livet. Nå ser vi at det er behov for påfyll av kompetanse gjennom hele livet. Det betyr at man må ha mulighet til å få det påfyllet der man bor. Løsninger som sikrer desentralisert utdanning, som digitalisering vil kunne gjøre at flere som bor ute i distriktene sikres tilgang på høyere utdanning.

Ingen detaljstyring

– Det virker fortsatt som at fylkeskommunen gjerne vil samle fagskoletilbudene og at Universitetet i Agder fortsatt vil at flest mulig skal komme til Kristiansand og Grimstad. Hva vil dere gjøre med det?

– Vi har ikke lyst til å detaljstyre hvert eneste universitet og fortelle dem hvor de skal opprette studiesteder, men det er nødt til å være desentraliserte campuser og læresteder. Det betyr at mye av undervisningen vil skje digitalt, påpeker Steffensen.

– Jeg håper universitetene ser nytteverdien av dette. Det ligger i samfunnsoppdraget de har når det gjelder å sørge for at regionene har den nødvendige tilgangen på kompetanse som trengs slik som lærerutdanning og sykepleiere. Det gjelder også i distriktene, og ikke bare i storbyene.

Lokale initiativ

– Så dere vil ikke bruke noe «press» eller ris bak speilet for at universitetene skal desentralisere mer og opprette for eksempel en permanent høyskole i Flekkefjord eller i Lister?

– Nei, jeg har tro på at det som fungerer best i politikken og livet er når ting skjer på eget initiativ, og ikke når det skjer som press, fremholder Steffensen.

– Initiativ som skjer lokalt, som når ordførere, partier, næringsliv og andre engasjerer seg for å peke på studietilbud som man må ha, er viktig for å få universitetene til å komme med tilbud.

Vise frem behovet

– Hva mener du skal til for å få en permanent høyskole med helsefag, elfag, mekatronikk, klima/ miljø , blå fag, energi, bygg/anlegg og tilbud for utdanning av lærere og sykepleiere?

– Da må man først vise at det er et behov for det. Så må man vise at de utdanningene man ønsker å tilby klarer å holde den kvaliteten som trengs for å bli godkjent som høyskole. For å få større fagmiljøer har endel høyskoler valgt å slå seg sammen. Man får større fagmiljø på den måten, men digitaliseringen har vist at det er muligheter for at studentene kan ta mye mer av utdanningen sin hjemmefra, eller samlet på flere læresteder.

– Trenger finansiering

Daglig leder Hilde Strømme i Lister Kompetanse er godt fornøyd med å få møte Steffensen. Hun fikk sjansen til å peke på noe av det som hun mener er viktig for å få til mer desentralisert utdanning.

– Det er viktig med sentral finansiering av utdanningssenter, men det må også være øremerkede midler til studieplasser i distriktene. Slik det er nå er det en kamp fra år til år for å få desentralisert utdanning av vernepleiere, sykepleier og lærere.

– Hva med et eget permanent høyskolesenter i Lister?

– Det kunne vært flott, men jeg tror ikke det er realistisk. Jeg tror det er viktigere å forhandle om studietilbud og å bruke de gode politikerne vi har i regionen til å snakke vår sak. Ved å samarbeide med universitetet i Stavanger og universitetet i Agder kan vi raskt snu oss rundt og tilby studier på de områder der det er behov. Da får vi også samme kvaliteten på studiet som det er i de store byene. Til høsten får vi et nytt kull med 20 sykepleiere. Det er alt for få plasser sett i forhold til behovet og ønske om studieplass. Vi må ha hyppigere opptak slik at vi kan dekke behovet. Det tror jeg vi kan få til ved å stå sammen om dette, påpeker Strømme.

– Vi jobber nå også for å kunne tilby utdanning for barnehage lærere og vernepleiere etter samme modell, altså at universitetet reiser ut med sine beste folk til forelesninger i Lister, at noe skjer nettbasert, og at studenter kan samles i grupper. Vi ønsker også å få et tilbud for høyere utdanning innen byggfag til Lister. Dersom vi får 20-30 deltagere blir kanskje markedet mettet for en stund, så kan vi ta et annet fag neste gang og sirkulere mellom fag som etterspørres. Det er bevilget mange millioner til desentralisert utdanning nå, så universitetene er mye mer på tilbudssiden. Det betyr at befolkningen i Lister kan gå mot gode tider for desentralisert utdanning. Vi har også styrket bemanningen i Lister Kompetanse med Malin Stokkeland. Agder fylkeskommune har forøvrig ei som skal jobbe med å kartlegge næringslivets behov. Hun skal være stasjonert på kontoret hos oss i Lyngdal noen dager i uken.