Look to Flekkefjord – et nasjonalt slagord!

SKORVEHEIA: En illustrasjon av vindmøller på Skorveheia.

SKORVEHEIA: En illustrasjon av vindmøller på Skorveheia. Foto:

Av
DEL

MeningerTorsdag i forrige uke gjorde bystyret i Flekkefjord et viktig vedtak om Skorveheia vindkraftverk som fikk konsesjon i 2013. Vedtaket som ble fattet med 30 mot 5 stemmer, innebærer at de folkevalgte ikke vil dispensere fra kommuneplanen (lnf-område) der kraftverket er planlagt.

En vindkraftkonsesjon har vært gjennom en omfattende prosess fram til et endelig vedtak i OED. Tiltaket må imidlertid også være i overenstemmelse med kommuneplan, og da må kommunestyrene dispensere fra sin kommuneplan, noe altså bystyret i Flekkefjord ikke vil. Alle kommuner er i sin fulle rett til det og er ikke forpliktet til å gi dispensasjon til et kraftverk som altså har konsesjon, noe som klart fremgår av avgjørelsen i Monica Mælands departement, KMD av 06.06.2019 i den såkalte ”Frøyasaken”.

Vi skrev om Skorveheia i flere aviser etter folkemøtet i kulturhuset ”Spira” i august der samtlige partier ga klare lovnader om å motsette seg vindkraftverket. Alle partiene sa da klart nei til kraftverket og ville bruke plan og bygningsloven for å stoppe det. Vindkraftsaken i fjor er i det hele et flott eksempel på hvor godt lokaldemokratiet fungerte, ikke bare i Agder. Folk og organisasjoner væpnet seg med argumenter og engasjement. Lokalpolitikerne fulgte opp med klar avvisning av ”rammeplanens” konsekvenser. Her må vi spesielt berømme det engasjementet folk i Flekkefjord har vist med 2634 underskrifter mot vindkraftverket. Og bystyret har nå vist at de står ved sine løfter og er folkets representanter.

Vi tror imidlertid ikke at Norsk Vind a/s vil ta folkets klare beskjed til følge og avslutte Skorvheia-prosjektet. Dermed vil kommunens nei måtte overprøves av regjeringen. Og nettopp Solbergregjeringen har tydelig tilkjennegitt at kommunene skal ha stor og avgjørende myndighet over arealforvaltningen gjennom plb, jfr Fylkesmannens nedbygde innsigelsesrett.

Når andre kommuner gjør som Flekkefjord, vil regjeringen ha et problem. Den må da overstyre kommuner, i Agder kan det bli Kvinesdal (Kvinesheia) og Birkenes (Oddeheia og Bjelkeberg) der konsesjon er gitt, men ikke avklart etter plb. Vi oppfordrer politikerne i disse to kommunene til å gjøre som Flekkefjord. På den måten kan de vise solidaritet med Flekkefjord, følge opp i praksis vedtakene deres om nei til rammeplanen og støtte det folkelige engasjementet for naturvern.

Så har vi alle en oppgave med å bidra til et nasjonalt slagord; Look til Flekkfjord !Artikkeltags