Gå til sidens hovedinnhold

Lover bedre tilbud til slagpasienter

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er store variasjoner i hva slags oppfølging slagpasienter får etter utskriving fra sykehuset. Regjeringen lover at et pakkeforløp for rehabilitering skal gi pasienten et bedre og mer tilpasset tilbud i kommunene.

– Mange som har blitt rammet av hjerneslag føler seg utrygge og engstelige når de reiser hjem fra sykehuset. Det er viktig å komme i gang med rehabilitering så raskt som mulig. Pakkeforløpet skal gi bedre oppfølging og større trygghet for både pasienter og pårørende, sier helseminister Bent Høie.

Rundt 12 000 personer rammes årlig av hjerneslag i Norge. Hjerneslag er en av de vanligste årsakene til alvorlig funksjonsnedsettelse. Helsemyndighetene har tidligere laget pakkeforløp for behandling av hjerneslag på sykehus. Nå utvides dette pakkeforløpet til å omfatte oppfølging og rehabilitering i kommunene. Målet er å gi slagrammede et helhetlig og forutsigbart tilbud gjennom hele behandlingsforløpet.

– Heldigvis ser vi at stadig flere overlever hjerneslag på grunn av rask og god akuttbehandling på sykehus. Det er viktig at disse også får god oppfølging når de reiser hjem. Det vil gi bedre livskvalitet for den enkelte og bidra til at mange kan fortsette i arbeidslivet, sier Høie.

Les også

Får ny nasjonal helse- og sykehusplan i fanget

Pakkeforløpet inneholder anbefalinger om hva slags type behandling som bør gis, og når i forløpet pasienten bør få denne behandlingen.

Helsedirektoratet har inndelt pasientforløpene etter utskrivning fra slagenheten i fire hovedforløp. Disse er:

  • Oppfølging uten initialt rehabiliteringsbehov eller forventet nytte av rehabilitering.
  • Oppfølging med rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten
  • Oppfølging med rehabiliteringstilbud i samarbeid mellom spesialist og kommune helsetjenesten via et tidlig støttet utskrivningsteam
  • Oppfølging med rehabilitering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. I tillegg til en konkret medisinskfaglig vurdering av behovet for utredning og behandling, skal det tas hensyn til pasientens ønsker og individuelle situasjon, som for eksempel alder og komplikasjoner.

Les også

Vil ha mer «sparring» om sykehjemsplasser og rehabilitering

Pakkeforløpet avsluttes som hovedregel ved 3 måneders kontroll i spesialisthelsetjenesten der det er anbefalt en grundig vurdering og, en tverrfaglig vurdering, for å gi et grunnlag for den videre oppfølgingen som vanligvis vil finne sted i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Les også

– Situasjonen er alvorlig innenfor helse- og omsorg

Koordinerende enhet – både i helseforetak og kommuner – har et lovpålagt overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator, og bør være en viktig aktør i utvikling av rutiner for pakkeforløp både internt og på tvers av tjenestenivåene. Det anbefales at pakkeforløpskoordinatorfunksjonen integreres i allerede lovpålagte koordinatorrettigheter som pasienten har.

Det må også etableres samarbeid med fastlegen, som har det medisinskfaglige koordineringsansvaret for pasienter på sin liste.

Les også

Kjersti Toppe: –Sykehusplanen til Høie er bare svada