Mannlige lærerstudenter som rollemodeller er ett av tiltakene, og til sammen får høgskolen fem millioner kroner til dette arbeidet.

– Det er et stort behov for flere mannlige lærere for de yngste elevene. Kun én av fire lærere i grunnskolen er menn, og barn trenger både kvinnelige og mannlige rollemodeller. Det er viktig at vi får tak i mannlige lærertalenter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Regionale tall for Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland viser at også i disse fylkene er andelen menn som jobber i grunnskolen om lag 25 prosent.

10 millioner

For å rekruttere flere søkere til grunnskolelærerutdanningen for trinn 1–7, er det i Revidert nasjonalbudsjett for 2019 satt av til sammen 10 millioner kroner til dette.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) får 5 millioner kroner til å utvikle felles nasjonale tiltak som kan rekruttere flere menn. En viktig del av arbeidet deres vil være å utvikle et mentorprogram, der mannlige lærerstudenter kan fungere som rollemodeller for de som kanskje kan tenke seg å prøve læreryrket.

De resterende fem millionene er tildelt Universitetet i Sørøst-Norge for å ta hovedansvaret for å utvikle, informere om- og tilby et landsdekkende nettbasert matematikkurs. Kurset skal gi studiesøkende og elever i videregående skole, som vil bli lærere, en mulighet til å forbedre karakteren, og skal erstatte forkurset i matematikk for søkere til lærerutdanning.

Rollemodeller

Da Kunnskapsdepartementet vinteren 2019 ba OsloMet forske på hvorfor ikke flere gutter ønsker å bli lærere på trinn 1–7, munnet det ut i rapporten Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 (OsloMet 2019). Rapporten peker blant annet på mangelen på gode rollemodeller, som en mulig årsak til at ikke flere gutter vil bli lærere.

– Jeg er veldig glad for at Høgskulen på Vestlandet har tatt på seg oppgaven med å videreutvikle og prøve ut av ett av de tyngste tiltakene som er foreslått i rapporten fra OsloMet. HVL har lang erfaring med lærerutdanning, og et solid fagmiljø med relevant kompetanse, sier Nybø.

Rekrutteringsprosjektet som nå skal ledes av Høgskulen på Vestlandet vil innebære samarbeid med flere lærerutdanninger og andre aktører på utdanningsfeltet.

– Dette er et spennende oppdrag vi gleder oss til å komme i gang med. Nå er vi helt i startgropen, og det å bruke rollemodeller vil være ett av flere tiltak. Vi vil etablere et samarbeid blant annet med Pedagogstudentene. Sammen vil vi utforme et opplegg som kan gi oss flere mannlige lærerstudenter på trinn 1–7. Vi vil også involvere andre lærerutdanninger, sier dekan for lærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet, Asle Holthe.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal også evaluere ordningen og sørge for å dele erfaringer til andre lærerutdanninger og til barnehagelærerutdanningene.