Tømmer og trevirke fra lokale skoger kan bli enda viktigere som kortreist råmateriale for smelteverksindustrien de nærmeste årene. Stortingsrepresentant Gisle M. Saudland (Frp) fra Flekkefjord sa nylig at han gjerne hjelpe kommunene med nye næringsetableringer på dette området.

– Det kan virke som Arbeiderpartiet og Senterpartiet sliter litt med å finne noen store felles miljøsaker. Hvorfor har ikke Ap og Sp for lenge siden lansert flis fra skogene og smelteverkenes behov for å bytte ut kull og koks som den store miljøsatsingen som man virkelig kan stå sammen om?

– Arbeiderpartiet mener at det er avgjørende for å kutte utslipp i industrien at fossile energikilder fases ut. I denne omstillingen er det viktig at industrien og de ansatte er med på denne omstillingen og bidrar til å finne de gode løsningene på hvilken teknologi som passer den enkelte bedrift. Industrien har selv utredet hvordan gjennom sine egne veikart for en grønn omstilling som vi støtter opp om. Her har industrien løftet fram at det ligger mange muligheter for omstilling som kutter utslipp gjennom å erstatte fossile energikilder med 0-utslippsløsninger som bl.a biokull og flis, svarer nestleder Espen Bart Eide (Ap) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget til Agder.

«Gammelt nytt»

Barth Eide påpeker at det er gammelt nytt at smelteverkene bruker flis som reduksjonsmiddel.

– Det ble litt oppstand da klimakur-2020 ble lagt frem i 2010 og ville ha smelteverksindustrien på 40 prosent flis i stedet for kull/koks. Det er omtrent der de i dag, så det var ikke så vanskelig likevel, konstaterer han.

– I Prosess21-ekspertrapporten om biobasert prosessindustri, understrekes at det ikke er nok biomasse i landet til alle gode tiltak, og at disse derfor bør prioriteres, selv om biomasse er bra, så vil det alltid være en knapphetsressurs. Flis og trekull til smelteverksindustrien er noe vi vil prioritere. Derfor vil vi legge til rette for å øke den industrielle videreforedlingen av skog tilsvarende mengden tømmer som hogges i Norge, blant annet ved å sikre mer kapital til forsterking og videre utvikling av skogindustrien. I tillegg vil vi bidra til at det bygges anlegg for gjenvinning av brukt tremateriale fra bygg, som sikrer materialene kan brukes til nye industriprodukter for å øke både sysselsettingen og verdiskapingen.

Mer videreforedling

– Hva vil du gjøre for å følge opp innspillene fra den tunge industrien som her ser muligheter til å erstatte forurensende kull og koks med norsk trevirke som ikke slipper ut noe mer CO2 om det ligger og råtner som greiner i skogen, enn om det brennes som viktig «katalysator» i smelteprosessene?

– Vi har lenge sagt at reststoffer fra treindustrien bør utnyttes bedre og at det absolutt kan være et alternativ til fossile kilder som koks og kull. Derfor legger vi vekt på å øke den industrielle videreforedlingen av skog tilsvarende mengden tømmer som hogges i Norge, blant annet ved å sikre mer kapital til forsterking og videre utvikling av skogindustrien, fremholder Barth Eide.

– Kvister og greiner er allerede en viktig ressurs til å produsere avansert biodrivstoff i Norge. Men ofte så egner ikke stubber og greiner fra skogbruke seg direkte inn i industrielle formål. I produksjonen av biodrivstoff lages det imidlertid en rekke andre produkter som erstatter fossile materialer, som biokull til smelteverksindustrien. Ut fra sirkulærøkonomisk tankegang er hovedmålet er at alt råstoff skal kunne anvendes med høyest mulig verdiskaping, best mulig klimaeffekt og lengst mulig binding før det brennes. Derfor vil vi trekke fram at restråstoff av tre og trekull til smelteverksindustrien kan være en god miljøpolitikk.

Viktig samspill

– Hva mener du lokalpolitikere i Kvinesdal med stort smelteverk bør gjøre for å få lansert nye lokale næringsbedrifter som kan utnytte denne fremvoksende koblingen mellom skogbruk og smelteverksindustrien?

– Bioøkonomi og sirkulærøkonomi er en viktig faktor for utvikling av nye industrielle muligheter for skog- og trenæringen. Dette har også skog- og trenæringen selv tatt tak i og lagt fram en nasjonal strategi for kort og langsiktig utvikling (Skog22). Her det viktig med samspill mellom industrien og skogbruksindustrien, påpeker Barth Eide.

– I denne sammenheng vil Arbeiderpartiet støtte opp under en industriutvikling gjennom å legge til rette for et forskningsløft for klima og omstilling hvor næringslivet er tett involvert og som bidrar til å kutte utslipp. I tillegg vil vi sørge for at avgiftssystemet bidrar til en klimaomstilling som er effektiv og rettferdig.

Demoanlegg

Barth Eide forteller at Arbeiderpartiet vil styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge og etablere flere pilot- og demoanlegg basert på skogen som råstoffkilde

– Vi vil forvalte skogressursene slik at vi får økt avvirkning fra skogen, produksjon av tømmer og industriell verdiskaping. Vi vil styrke Enova og øke satsingen på teknologiutvikling slik at flere industrielle muligheter gjennom skogbaserte kompetansemiljøer realiseres. Derfor vil vi utvikle bedre rammebetingelser og tiltak som vil fremme økt bruk av fornybare ressurser fra skogen, fastslår Barth Eide.