Etter svært mange verbale sverdslag (se videoinnslaget!) om hva man egentlig mente med høringsinnspillet som ble gitt fra bystyret før jul, samlet bystyret seg om et høringsinnspill foreslått av Jan Sigbjørnsen (H). Det vil si det var egentlig Stian Birkeland (uavh) sitt forslag som han trakk tilbake til fordel for Arne Birkedal (KrF) sitt forslag. Sigbjørnsen mente Birkeland sitt forslag var best og fremmet dette. Etter en lang diskusjon vedtok bystyret altså følgende nye høringsinnspill: «På bakgrunn av de nye opplysninger som kom frem i dialogmøte med Statens vegvesen og Nye Veier ber bystyre om at følgende innspill ettersendes som tillegg til tidligere innsendte høringsinnspill: Det har oppstått en ny og uventet situasjon etter at høringsinnspill ble sendt inn, og høringsfristen har gått ut. Gitt at nye opplysninger om at alternativ A2 via Flikka vil medføre at E39-strekningen forbi Flekkefjord står i fare for å falle ut av Nye Veier sin portefølje, så vil Flekkefjord kommune endre sitt høringsinnspill ved heller å prioritere alternativ A1 via Lølandsvannet med helt ny tilførselsvei til Flikka. Vi vil ytterligere presisere og understreke viktigheten av å snarest få satt i gang bygging av en helt ny, fremtidsrettet, trafikksikker og moderne E39 gjennom Flekkefjord kommune. Det ble bedt om prøveavstemming. Det ble først stemt over den opprinnelige høringsuttalelsen som bystyret vedtok 12. desember som falt med 25 mot 9 st. (AP - SV - R - 1V (F. Kydland) - 1SP (R. Å. Tesdal)). Deretter ble det stemt over KrF sitt vedtaksforslag som falt med 22 mot 12 st. (4 FrP (T. Josdal, S. Stensen, J. E. Hogstad, T. Klungland) - KrF - 1V (R. Gausdal) - 3SP (R. Å. Tesdal, T. G. Skarpenes, N. Danielsen)). Til slutt ble det stemt over H sitt forslag som ble vedtatt med 30 mot 4 st. (1FrP (T. Josdal) - 2AP (S. Hobbesland, I. Lillehei) - 1SP (N. Danielsen)). Bystyret vedtok enstemmig å la prøveavstemmingen bli stående som resultat.