DA DEN avgåtte helseministeren Bent Høie i 2017 slo fast at sykehuset i Flekkefjord skulle være et fullverdig akuttsykehus med akuttkirurgi og traumemottak, la han også noe annet inn i sin bestilling. Lokalsykehuset skulle tilføres nye oppgaver fra hovedsykehuset, gjennom tettere samarbeid mellom fagmiljøene på sykehusene. Nå legges det opp til samarbeidet mellom Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) og Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) videreutvikles ved at flere behandlinger flyttes fra Kristiansand til Flekkefjord.

DETTE ER et viktig tiltak, både for pasienter og for sykehuset som helhet. Det er også i tråd med den bestillingen som helseministeren kom med i 2017, da han satte foten ned for den daværende sykehusledelsens planer om å strupe sykehuset. For pasientene er dette et gode, fordi man kan komme raskere til behandling ved at man utnytter ledig kapasitet. Sykehusledelsen håper ikke avstanden blir et problem. Til det er å si at det aldri er å oppfatte som et problem når vi i Flekkefjord må til Kristiansand for å få adekvat behandling. Det viktigste er at behandlingen kommer raskt og med god kvalitet.

DET ER sykehusets administrerende direktør Nina Mevold som har bestemt at man flere behandlinger skal overføres fra Kristiansand til Flekkefjord. Det er svært tilfredsstillende at vi nå har en direktør som bygger kultur på tvers av lokasjonene. Slik har det dessverre ikke alltid vært. Derfor har det vært en iboende skepsis til sykehusledelsen. Å bygge tillit mellom sykehusledelse og befolkning er viktig, olg Nina Mevold bidrar nå sterkt til denne tilliten. Det er vi glade for.

DERFOR GLEDER vi oss over at Sørlandet sykehus Flekkefjord har som målsetting å utvide det faglige nettverket og aktivitet innen kirurgiske fag for å tilrettelegge for kontinuerlig kompetanseutvikling og god utnyttelse av eksisterende kapasitet. Det gagner både innbyggerne på Agder som helhet, sykehuset som organisasjon og sykehusets ansatte.

DET HAR vært en krevende og til dels opprivende kamp for sykehuset i Flekkefjord. Nå synes det som om vi har landet gode løsninger for fremtiden, der man i Kristiansand har lært seg til å dele på oppgaver. Vi velger å tro at dette er begynnelsen på en ny æra.