FOR EN uke siden ble det oppdaget store hull i gassrørledningen som går gjennom Østersjøen fra Russland til Tyskland. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at det var sprengt fire hull i ledningen og det er nærliggende å mistenkte Russland for å stå bak handlingen, som en del av den energikrigen som har kommet i kjølvannet av Ukraina-konflikten. Ødeleggelsen av Nord Stream-ledningen viser hvor sårbare vi er i forhold til infrastruktur. Det gjelder også oljeinstallasjonene i Nordsjøen der det den seneste tiden har vært observert stor dronetrafikk.

MEN OGSÅ i vår eget distrikt har vi infrastruktur som potensielt kan være mål for terrorisme og ødeleggelse som det vi har vært vitne til i Østersjøen. Både anlegget i Vollesfjord, på Feda og Ertsmyra kan fort være et mål. Nå innkalles Heimevernet for å overvåke og beskytte viktige landanlegg for olje og gass over hele landet. Men vi er på defensiven når det gjelder å møte hybride trusler. Militære bidrag fra Frankrike, Tyskland og Storbritannia kan nå bli satt inn for å beskytte installasjonene og ledningene.

KRIGEN I Ukraina og den påfølgende energikrisen har vært en vekker for vestlige land. Det at man opplever angrep på gassledninger i Østersjøen, kan bare være en spe start på noe som kan utarte og bli til en langt mer alvorlig trussel og krig. Selv om vi har gode beredskapsplaner både for olje-, gass- og elkraftanlegg, så er det ofte knyttet til naturkatastrofer. Det har likesom vært med utopisk å tro på at noen vil angripe denne type installasjoner. Nå vet vi med sikkerhet at det ikke er tilfelle – og derfor må vi ta beredskap og sikkerhet på det dypeste alvor.

DET SOM har skjedd er en alvorlig påminnelse om vår sårbarhet knyttet til hybride angrep rettet mot alt fra energisystemer og internettkabler, til finansmarkeder og vannforsyninger. Vi kan ikke sette bevokte hver eneste meter av gassledning eller strøminstallasjoner i vår region. Men det bør settes inn synlige tiltak så lenge situasjonen er så usikker og alvorlig som det rent faktisk er. Vi er helt åpenbart på randen av noe vi for all del ikke ønsker.