Gå til sidens hovedinnhold

Når viktig info blir holdt tilbake av politiet og sykehusene

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

NÅR DET skjer dramatiske hendelser, enten det er trafikkulykker eller kriminelle handlinger, der mennesker skades og havner på sykehuset har mediene til alle tider kunnet informere allmennheten om hva slags tilstand de tilskadekomne er i. Runde formuleringer som at vedkommende er lettere skadet, alvorlig skadet, kritisk skadet er informasjon som har gitt et bilde av hvor alvorlig en ulykken eller hendelsene er. Dette har inntil nå aldri blitt karakterisert som et brudd på personvernet.

MEN NÅ er det slutt på den informasjon fra sykehuset. Ledelsen på Sørlandet sykehus har besluttet å ikke gi denne type informasjon mer, fordi det etter deres mening strider mot innskjerpede personvernregler. Den praksis som nå er innført for Sørlandet sykehus sin del, er ulik den praksis som er i andre deler av landet. Det i seg selv er jo interessant, iallfall sett fra et pressesynspunkt.

SAKEN HAR fått stor oppmerksomhet i pressekretser og både Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening er kritiske til den nye informasjonspraksisen. Vi mener det er en uting at mer eller mindre verifisert informasjon, flyter fritt omkring på sosiale medier, mens de redaktørstyrte mediene ikke kan få en tilstandsrapport etter alvorlige hendelser.

SAKEN BLIR ikke bedre av at politiet nå, som en følge av sykehusets nye praksis, innskjerper sine informasjonsregler. Agder politidistrikt vil ikke lenger informere mediene om helsetilstand ved ulykker og andre hendelser. Det er gjort unntak for enkelte større hendelser. En medvirkende årsak er at Sørlandet sykehus har innskjerpet sine rutiner om meddeling av pasientinformasjon til mediene.

«VI HAR hverken forutsetninger eller anledning til å gjøre annet enn å forholde oss til SSHF sin valgte kommunikasjonsstrategi», heter det i den nye instruksen fra politiet i Agder. «Man skal ikke gå i detalj om involverte personers identitet eller personskadens omfang. Man skal begrense uttalelsen til det rent objektive. Begrepene lettere skadd, kritisk skadd, alvorlig skadd m.m. skal unngås med mindre det er bekreftet fra helse» heter det i retningslinjene.

I EN tid der informasjon flyter fritt og stort sett ukontrollert på allverdens sosiale plattformer, burde både sykehus og politi tilstrebe at korrekt og fyldestgjørende informasjon tilflyter aviser og kringkastere på en riktig måte. Mediene har ingen interesse av å drive dyneløfting, men ønsker å formidle hvordan tilstanden er for mennesker som har vært involvert i ulykker eller andre dramatiske hendelser.