Åpent brev til «Vårt Agders» Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold.

Tidligere i desember så leste vi en dramatisk artikkel i Fædrelandsvennen. Den handlet om at sykehusene i Agder må spare 300 millioner kroner, og 150 årsverk. Dette vil gå utover pasientsikkerheten, og vil trolig ramme alle Agders 3 sykehus hardt. Det vil kan øke ventetiden på alvorlige operasjoner. I en tid der vi har sykehuskø og lange ventetider.

Nå håper jeg dere kommer med en klar bestilling til regjeringen om å få 300 millioner til å drifte sykehusene forsvarlig.

Vi må også be om at dere i strategisk råd i #VårtAgder detaljert beskriver hvilke konsekvenser det har for liv og helse, akuttberedskap og pasientsikkerhet hvis regjeringen velger å ikke gi sykehusene nødvendige midler.

Vi må ha en direktør som krever ansvarliggjøring av regjeringen og samtidig gjør hele Agders befolkning oppmerksom på hvor mye skade en manglende bevilgning på 300 millioner vil ha for innbyggerne i Agder. Jeg har registret at vi er så heldige at direktør Nina Mevold er med i styringsgruppene til #VårtAgder. Det er et styre vi politikere ikke er en del av. Men vi politikere er svært interessert i samarbeid.

Jeg vil derfor be om at Strategisk råd innen Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold, kommer med en uttalelse på konsekvensene av innsparingen som er på 300 millioner.

Vi trenger en direktør og et strategisk råd som går foran med klare krav, så vil vi få hele Agder med seg i kampen for midler og nødvendige oppgraderinger.

Alle politiske parti i Agder som er representert på Stortinget kan spille inn ønsker i forbindelse med revidert statsbudsjett. Jeg vil på neste møte foreslå at Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder vil benytte seg av denne muligheten, og sender innspill til helse og omsorgskomiteen, Helsedepartementet og Agder benken om å heller be dem vurderer om det er andre offentlige stillinger som kan kuttes fremfor sykehusansatte.

I en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, både i et pasientsikkerhetsperspektiv, men også hvor svekket vår medisinske beredskap blir når ikke alle tre sykehusene er i full drift hele året. Så er jeg bekymret for at det skal kuttes 150 årsverk ved Sørlandets Sykehus.

Jeg vil be direktøren og Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold for sykehuset være tydelig på hvem som er ansvarlig for at man må kutte ansatte og kostnader, og hvilken konsekvens det kan få for de som venter i helsekø eller andre livsviktige operasjoner.

Vi har sett flere medieoppslag om sykehusene våre, det går på manglende personell, en SMI-skole for syke elever som er i anleggsbrakker, en utdatert kvinneklinikk og nå kutt i ansatte. Er Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold bekymret for sykehusdriften i Agder? Har dere noen anbefalinger til oss politikere på hva vi kan gjøre i samarbeid for å sikre våre tre sykehus i Agder.