På OK-utvalgets forrige møte ble kinoen i Lund bestemt nedlagt. Etter utvalgets gjennomgang ble det ikke funnet midler til å fortsette driften. Utvalget gjorde derfor et enstemmig vedtak om nedleggelse.

Dette er naturligvis beklagelig, men vi må se det i sammenheng med den dårlige økonomiske situasjonen kommunen står i. Når det skal spares inn i overkant av 5 millioner kroner, så må dessverre tilbud som kinodrift ses opp mot andre tjenester og utfordringer. Lovpålagte tjenester må gå sin gang. Det kommer vi ikke utenom. Vi skal også bruke 15 millioner de neste årene for å gjøre en sårt tiltrengt utbygging av Nygård barneskole. Skolen er pr. i dag ikke i forsvarlig stand. Denne vil bli prioritert, og skal stå ferdig høsten 2022.

Men tilbake til kinoen. Det har vist seg at over tid så har det ikke vært nok interesse for tilbudet. Når besøkstallene er lave blir det vanskelig å forsvare videre opprettholdelse. Det er dessverre slik at man må se dette tilbudet opp mot andre tilbud og tiltak. For eksempel forebyggende tiltak blant barn og unge. Eller frivilligheten som står sterkt i kommunen. Her får vi tilbake tjenester verdt mange ganger hver krone i innsats.

Kinoen konkurrerer med tjenester som Netflix, HBO og andre. Kinoen i Flekkefjord er også et tilbud som er i sterk konkurranse med vår kino. For ikke å glemme den store utviklingen som har vært på fjernsyn og hjemmekinoanlegg. Dette er alle medvirkende årsaker for den nedadgående besøksutviklingen ved Lund kino. Samfunnsutviklingen har resultert i at besøkstallet synker.

Det blir som med utviklingen innenfor handelsnæringen. Fysiske butikker må vike for stadig oppblomstring av nye og større nettbutikker. Disse nettbutikkene styrkes og utkonkurrerer den handelsformen vi har vært vant med. Og hvem er det som er årsaken til denne utviklingen? Jo, det er vi som forbrukere. Vi handler mer og mer på nett fremfor å gå i butikken. Dermed må vanlige butikker redusere ansatte, redusere utvalg, redusere varelager og til sist kanskje legge ned driften.

Man skulle naturligvis ønske at en hadde midler til videre drift av kinoen. Men det ble dessverre ikke funnet en løsning som kunne forsvares økonomisk.

Jeg skjønner naturligvis at mange har meninger knyttet til både kino og andre politiske vedtak og utfordringer i kommunen vår. Derfor vil jeg oppfordre innbyggerne til å engasjere seg litt mer politisk. Det kan man gjøre ved å melde seg inn i et av de politiske partiene. Da kan man delta på gruppemøter og lignende for å formidle sine synspunkter. På denne måten kan politikerne påvirkes, og kanskje har man også bedre ideer og løsningsforslag som bør komme frem?

Til slutt vil jeg minne om at alle kommunestyremøter, formannskapsmøter og utvalgsmøter er åpne møter. Her kan alle møte opp som tilhørere. Det kan være en fin måte å holde seg oppdatert på de politiske sakene i kommunen.

Velkommen som tilhører på neste møte.