Til regjeringen ved samferdselsdepartementet

Vi er kjent med at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har vært i Kristiansand hvor han blant annet møtte tre ordførere fra Agder og Rogaland om trafikksikkerhetstiltak på og utbygging av E39.

Utbygging av E18 mellom Tvedestrand og Kragerø og E39 fra Lindesnes mot vest, er saker Naturvernforbundet har engasjert seg sterkt i og skulle derfor gjerne ha benyttet anledningen til å gi Nygård vårt syn på motorveiutbyggingen gjennom Agder. Dessverre var vi forhindret fra å delta, men vil her send i kortversjon noen synspunkter som vi håper vil bli tatt med i regjeringens beslutning.

Vi beklager sterkt om de gigantiske naturinngrepene vi registrerer mellom andre steder i Søgne og øst i Lindesnes ved utbygging av motorvei gjennom Agder, får fortsette gjennom nye korridorer med fart 110 km/t fra Lindesnes fram mot Ålgård. Fra Lindesnes mot vest er trafikkgrunnlaget på mellom 6-7000 ådt - årsdøgntrafikk, noe som bare er tilnærmet det halve av hva som veimyndighetene har for normtall for å utløse 4 felts motorvei med fart 110 km/t.

Naturvernforbundet var derfor svært tilfreds da kommunestyrene i Mandal, Lindesnes og Lyngdal enstemmig i 2014 vedtok to kommunedelplaner for ny E39 fra Mandal til Lyngdal sentrum gjennom en trafikksikker og framtidsrettet utbygging med 2/3 felt, midtdeler og fart 90 km/t. Planene var utarbeidet av Statens Vegvesen. Dessverre ble disse planene lagt bort etter med et Frp- ledet samferdselsdepartement, og en statlig kommunedelplan fra 2021 har et endret trasevalg med en helt ny indre korridor fra Lindesnes mot Ålgård med 4 felts motorvei og fart 110 km/t der Statens Vegvesens plan fra 2014 i hovedsak fulgte dagens E39. En helt ny, indre trase vi medfører enorme inngrep i uberørt natur- og kulturlandskap og medføre betydelige økte økonomiske kostnader. Å redusere utbyggingskostnadene på store prosjekter, vil også være et viktig trafikksikkerhetstiltak, da det frigjør penger som kan brukes på å sikre en større del av veinettet.

Naturvernforbundet er som alle andre svært opptatt og berørt av alle dødsulykkene på veiene, og vi støtter derfor helhjertet opp under arbeidet med utbedring både av E18 og E39. Men våre anbefalinger sammenfaller med det flere rapporter mellom andre Vegdirektoratets rapport fra 2019 viser at en 2/3 felts vei med midtdeler og øvre fartsgrense 90 km/t er vel så trafikksikker som en 4 feltsvei med fart 110 km/t.

Vi mener veiutbyggingen i Agder må nedskaleres og basere seg på eksisterende veitrase med størst mulig gjenbruk mellom annet den opprustingen som er foretatt på E18 i Risør/Gjerstad og Kragerø og i Lindesnes ( Vestbygda, 2009) og med ny bro over Fedafjorden og 7 tunneler i Kvinesdal fra 2006.

Det var derfor gledelig da statsministeren alt i februar ga signaler om at regjeringen ville revurdere stor byggeprosjekter, herunder veiprosjekter, med bakgrunn i den internasjonal situasjonen etter Russlands angrep på Ukraina. Dette varselet ble fulgt opp ved revisjon av statsbudsjettet der nettopp spørsmålet om E39 ble en sak trolig etter påtrykk fra SV. Spørsmålet om utbyggingen av E39 fra Lindesnes til Lyngdal er nå satt på vent etter initiativ fra regjeringen. For Naturvernforbundet er de globale, svært alvorlige og akselererende naturkrisene (klima / natur og artsmangfold) en ekstra grunn til å nedskalere store veiprosjekter som her i Agder. Dette dreier seg også om en internasjonal situasjon som vi må ta til følge.

Vi vil derfor på det sterkest henstille til regjeringen at den bidrar til en nedskalert utbygging av hovedfartsåren gjennom Agder der hovedgrepet bør være å bygge en trafikksikker og framtidsrettet ny E18/ E39 basert på eksisterende veibane og fart 90 km/t. Det vil begrense tap og ødeleggelse av uerstattelig, ikke fornybar natur og kulturlandskap og føre til vesentlige økonomiske og ressursmessige besparelser.