Allerede i 2016 uttalte direktøren i Miljødirektoratet til Dalane Tidende at Norge har nasjonale mål om å ta hånd om farlig avfall på en forsvarlig måte og trenger nå nye deponeringsplasser for farlig avfall. Hun mente videre at konkurranse i markedet var bra i det hun åpnet for flere deponi. Samtidig ble det tilkjennegjort at Miljødirektoratet ikke hadde vurdert å etablere seg i markedet for farlig avfall. Ergo var det fritt fram for spekulanter!

Hva konkurranseaspektet fører med seg har vi nok eksempler på i vårt nærmiljø; rovdrift på folks nærmiljø med vindmølle parker til sjenanse for folk og dyrs velbefinnende, hvor disse møllene etableres nærmest mulig bebyggelse og ferdig infrastruktur med tanke på minst mulig utgifter og mest mulig inntjening for etablereren.

Søppelprosjektet i Rekefjord blir nærmeste nabo til tradisjonsrike bygdesamfunn som Rekefjord og Sogndalstrand med sine verneverdige bebyggelser og kulturlandskap, hvor strenge krav settes av vernemyndighetene til eierne i forhold til fornyelse og bruk. Likhet for loven? Hvor er vernemyndighetene i denne saken med planlegging av en nasjonal og internasjonal søppelfylling som nærmeste nabo, som setter sine ødeleggende spor på vårt nærmiljø, livskvalitet og infrastrukturer både på land og til havs?

Det er å håpe at våre folkevalgte representanter er like djerve, modige og velinformerte som forgjengerne i 2016 var og avviser planene for bruken av vårt nærmiljø til etablering av en nasjonal og internasjonal søppelfylling i Rekefjord.

Da kan de i ettertid møte bygdas innbyggere og framtidige sokndøler med hevet hode!