Disse alderspensjonistene fikk i juni 2022 utbetalt gjennomsnittlig 14 300 kroner i månedlig alderspensjon. Det er rundt 40 prosent lavere enn den gjennomsnittlige alderspensjonen til de som har bodd i Norge hele livet.

Alderspensjon beregnes blant annet ut fra hvor lenge man har bodd i Norge fra man var 16 år og til fylte 66 år. Det kalles trygdetid og er maksimalt 40 år De som har redusert trygdetid, får redusert alderspensjon. Siden 2012 har antallet i denne gruppen steget med 92 prosent.

– Redusert trygdetid innebærer at deler av alderspensjonen avkortes. Kort botid gjør at denne gruppen som regel også har færre år i jobb i Norge enn de som har bodd her hele livet. Det betyr at også den inntektsavhengige delen av pensjonen blir lavere, forklarer Ole Christian Lien, avdelingsdirektør i NAV.

Det er stor spredning i hvor mye den enkelte får utbetalt i alderspensjon. De 10 prosentene med laveste utbetaling mottok 4 900 kroner eller mindre i juni. Tilsvarende fikk de 10 prosentene med høyest utbetaling 24 100 kroner eller mer utbetalt i juni.

De som har lav pensjon som følge av kort botid kan ha rett til supplerende stønad i tillegg til alderspensjon.

8 av 10 er født i andre land

81 prosent av pensjonistene i Norge med redusert trygdetid er født i andre land eller er registrert med ukjent fødeland. De resterende 19 prosentene er født i Norge, men har bodd deler av livet i utlandet. Det er flest som er født i Sverige (2 200), etterfulgt av Polen (1 600), Bosnia-Hercegovina (1 600) og Danmark (1 500).