Massene skal benyttes til vegtekniske formål og utbyggingsområder.

Nye Veier AS fikk i november 2020 tillatelse til midlertidige utslipp fra anleggsfasen ved bygging av ny firefelts E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal. Delstrekningen er 9,2 km og har to tunneler på henholdsvis 2,7 og 3,7 kilometers lengde.

Ved driving av tunnelene benyttes stedegne masser til midlertidige anleggsveier inne i tunnelene. For å oppnå størst mulig ressursutnyttelse av masser i prosjektet, er det ønskelig å nyttiggjøre disse massene sammen med tørrstoff filtrert ut fra tunnelrenseanleggene til byggeråstoff eller fyllmasser til terrengarrondering.

Store mengder

Statsforvalteren gir JV Implenia Stangeland E39 Lyngdal ANS tillatelse til gjenbruk av inntil 75.000 kubikkmeter forurensede bunnrenskemasser fra tunneler og inntil 700 kubikkmeter tørrstoff fra renseanlegg på delstrekning E39 Herdal – Røyskår. Det tilsvarer gjenbruk av over 5000 lastebillass med forurensede slam- og bunnrenskemasser fra anleggsarbeider på E39 i Lyngdal.

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes.

Veien videre for ny E39

  • Deler av ny E39 mellom Mandal og Kristiansand åpnet før jul i 2021. Resten av strekningen fra Kristiansand til Mandal åpnet for trafikk 24. november 2022.
  • Strekningen fra Herdal til Røyskår (11 km) i Lyngdal ble påbegynt på slutten av 2021 og skal stå ferdig i 2025.
  • Strekningen fra Mandal til Lyngdal skulle påbegynnes første halvår i 2023 og stå ferdig i 2026, men ble satt på vent våren 2022 og kommer først ut på anbud våren 2023 (strekning delt i to, bare østlig del på anbud våren 2023).
  • I slutten av juni 2021 vedtok Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) statlig kommunedelplan for E39 fra Lyngdal vest til Ålgård. Vedtaket gjelder strekningen fra Flekkefjord til Ålgård.
  • For strekningen fra Lølandsvannet i Flekkefjord til Moi startet detaljert planarbeid våren 2022. Det betyr oppstartsmøter med kommunene, folkemøter, informasjon og medvirkningsprosesser. Oppstart av bygging kunne tidligst skje i 2024, men videre fremdrift er ikke avgjort.
  • Strekningen videre fra Moi til Årrestad ligger litt frem i tid. Der starter trolig ikke arbeid med detaljert reguleringsplan før i 2024.
  • Det foreligger foreløpig ingen vedtatt plan for strekningen Lyngdal vest gjennom Kvinesdal til grensen til Flekkefjord. Det gjennomføres våren 2022 en utredning for strekningen fra Røyskår i Lyngdal til kommunegrensen Flekkefjord-Kvinesdal i form av ny planprosess med konsekvensutredning. Dette arbeidet har startet og Nye Veier har presentert sitt hovedforslag til trasé.
  • Lengst i vest er det strekningen fra Ålgård til Bue (13,4 km) som er først ut. Der skjer nå arbeid med detaljregulering/ vedtak. Det var forventet oppstart i 2023, men anbudsrunde ble også der satt på vent våren 2022.
  • Lengst i øst har detaljregulering av ytre ringvei i Kristiansand startet. Den binder sammen E39 fra vest med E18 fra øst. Det er en svært dyr strekning med tunnel helt fra Grauthelleren vest for Kristiansand til et stort kryss på Vige ved Varoddbrua øst for Kristiansand. Nye Veier har imidlertid valgt å prioritere strekningen ut fra samfunnsikkerhet med henvisning til at dagens tilgangsvei til sykehuset er sårbar. Oppstart av anbudsrunde er foreløpig satt på vent.