Nye Veier har gjennomført planoppstartsmøter for planarbeid E39 Lyngdal-Kvinesdal med Kvinesdal og Lyngdal kommuner. 12. og 16. april gjennomførte Nye Veier de første planoppstartmøtene med Lyngdal og Kvinesdal kommuner i forbindelse med reguleringsplan for ny E39.

Nye Veier skal bygge ny E39 fra Røyskår i Lyngdal til Ålgård i Rogaland. Veien er et ledd i det større samferdselsprosjektet om å etablere ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand og Ålgård, knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion og bidra med å gjøre reisetiden mellom de største byene på Sør-Vestlandet lavere.

Planoppstart

Nye Veier arrangerte planoppstartsmøter med Lyngdal og Kvinesdal kommuner i forbindelse med ny reguleringsplan for E39. I møtene redegjorde Nye Veier og rådgivningsfirmaet Sweco for prosjektet, målene og den videre planprosessen.

– I tillegg ønsket vi å avklare spesielle tema og andre forhold som det er viktig å vite om på et tidlig stadium, sier Thomas Kaaløy Jensen i Nye Veier.

Rådgivningsfirmaet skal utarbeide plandokumenter med konsekvensutredning. Arbeidet omfatter blant annet korridorsøk, utarbeidelse av utredninger og analyser som vil ligge til grunn for prosjektering og regulering av veien.

God dialog

Rådgiver Jan Håvard Øverland i Sweco ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid med planmyndighetene.

– Det er viktig med en god dialog for å avstemme deres forventninger og ønsker tidlig i prosjektet. Vi helt avhengig av et godt samspill med planmyndigheter, sier Øverland.

Noen av temaene som ble tatt opp av planmyndighetene på planoppstartsmøtene var hensynet til blant annet vilt, tilførselsveier og trafikk, innbyggere, naturmangfold, massehåndtering og landbruk.

Alternativer

– Dette er noe vi kommer til å ta videre i konsekvensutredningen, sier Thomas Kaaløy Jensen i Nye Veier.

Fram mot sommeren arbeides det med innledende utredninger og siling av veialternativer. -På høsten vil det bli varslet om igangsettelse av planarbeidet, sier Øverland.

Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle med innspill om å fremme disse under høringsperioden til planen.

– I forbindelse med oppstart av planarbeidet i høst legger vi opp til folkemøter, særmøter og andre arenaer for medvirkning og informasjonsdeling for å orientere om prosjektet og for å få inn innspill. Det skal være lett for publikum å innhente og dele informasjon som er relevant for planprosessen, forteller Thomas Kaaløy Jensen.

Høsten 2022

Kaaløy Jensen er fornøyd med oppstartsmøtene og sier at det kom frem verdifulle innspill til planarbeidet videre.

– Dialog og lokal kunnskap er viktig, sier Kaaløy Jensen i Nye Veier. Nye Veier har som ambisjon om å ha en politisk vedtatt reguleringsplan høsten 2022.