Anlegget på Lonelier blir en energistasjon for både kjøretøy og mennesker. I tillegg til ladestasjoner og drivstoffpumper for kjøretøy blir det anlagt et parkområde bak stasjonen.Sammen med flere andre tiltak kan yrkessjåfører være fysisk aktive mens de har hviletiden sin. Leverandøren St1 eier og drifter Shell-stasjoner i Norge og ellers i Europa.

Uthvilte sjåfører

Uthvilte sjåfører fører til bedre trafikksikkerhet. Godt tilrettelagte uteområder med blant annet lekeplass, treningsapparater og rastemuligheter bidrar til gode pauser for både tungbilsjåførene og andre som benytter anlegget.

– Tildelingen gikk til St1 siden de var tilbyderen som i en helhetsvurdering hadde den høyeste kvaliteten på service- og tjenestetilbudet til brukerne. Herunder kunne St1 også vise til høy grad av trafikksikkerhet i løsningen sin, sier Magne Bye, leder for grunnerverv og forvalting i Nye Veier.

– Vi har i vår besvarelse til Nye Veier lagt vekt på gode brukeropplevelser, uansett om man er privatbilist eller er yrkessjåfør. Vi jobber for å være kundens førstevalg på farta og har et godt utvalg av både sunn og god mat. For oss er det også viktig å legge opp til løsninger som skiller store og små kjøretøyer for å opprettholde god trafikksikkerhet sier Bård Granerud, Etableringssjef i St1 Norge.

Veiserviceanlegg

I tilknytning til døgnhvileplassen skal det etableres et døgnåpent veiserviceanlegg for å sikre både yrkessjåførene og andre veifarende et godt servicetilbud.

Ved tildelingen av kontrakten vil St1 ha nødvendige arealer til disposisjon for å kunne tilby nye energiformer som biogass, hydrogen og lading til tungtransporten på motsatt side av E39, når markedet er modent for det. – Det er viktig at det offentlige og private næringsliv jobber sammen for å legge til rette for fossilfritt og utslippsfritt drivstoff. Dette kan bidra til å redusere klimagassutslipp fra veitrafikk, sier Bye.

I krysset blir det tilrettelagt for overgang til og fra kollektivtransport med egne tilhørende parkeringsarealer som også har lademuligheter for elbil. Det blir videreetablert et eget område for bobilparkering og bobiltømming på stasjonen, samt et eget område for parkering av turistbusser.

– Vi i St1 Norge takker Nye Veier for tilliten som er vist oss og vi ser frem til å utvikle og bygge en fremtidsrettet energistasjon med god mulighet for hvile og påfyll av energi til kjøretøy og mennesker sier Anita Sørlundsengen, Retail direktør i St1 Norge

Prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst består av 19 km firefelts motorvei, fem tunneler, åtte broer og tre motorveikryss. Prosjektethadde byggestart i 2018 og skal åpnes for trafikk høsten 2022.

Veien videre for ny E39

  • Deler av ny E39 mellom Mandal og Kristiansand åpnet før jul i 2021. Resten av strekningen fra Kristiansand til Mandal åpnet for trafikk 24. november 2022.
  • Strekningen fra Herdal til Røyskår (11 km) i Lyngdal ble påbegynt på slutten av 2021 og skal stå ferdig i 2025.
  • Strekningen fra Mandal til Lyngdal skulle påbegynnes første halvår i 2023 og stå ferdig i 2026, men ble satt på vent våren 2022 og kommer først ut på anbud våren 2023 (strekning delt i to, bare østlig del på anbud våren 2023).
  • I slutten av juni 2021 vedtok Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) statlig kommunedelplan for E39 fra Lyngdal vest til Ålgård. Vedtaket gjelder strekningen fra Flekkefjord til Ålgård.
  • For strekningen fra Lølandsvannet i Flekkefjord til Moi startet detaljert planarbeid våren 2022. Det betyr oppstartsmøter med kommunene, folkemøter, informasjon og medvirkningsprosesser. Oppstart av bygging kunne tidligst skje i 2024, men videre fremdrift er ikke avgjort.
  • Strekningen videre fra Moi til Årrestad ligger litt frem i tid. Der starter trolig ikke arbeid med detaljert reguleringsplan før i 2024.
  • Det foreligger foreløpig ingen vedtatt plan for strekningen Lyngdal vest gjennom Kvinesdal til grensen til Flekkefjord. Det gjennomføres våren 2022 en utredning for strekningen fra Røyskår i Lyngdal til kommunegrensen Flekkefjord-Kvinesdal i form av ny planprosess med konsekvensutredning. Dette arbeidet har startet og Nye Veier har presentert sitt hovedforslag til trasé.
  • Lengst i vest er det strekningen fra Ålgård til Bue (13,4 km) som er først ut. Der skjer nå arbeid med detaljregulering/ vedtak. Det var forventet oppstart i 2023, men anbudsrunde ble også der satt på vent våren 2022.
  • Lengst i øst har detaljregulering av ytre ringvei i Kristiansand startet. Den binder sammen E39 fra vest med E18 fra øst. Det er en svært dyr strekning med tunnel helt fra Grauthelleren vest for Kristiansand til et stort kryss på Vige ved Varoddbrua øst for Kristiansand. Nye Veier har imidlertid valgt å prioritere strekningen ut fra samfunnsikkerhet med henvisning til at dagens tilgangsvei til sykehuset er sårbar. Oppstart av anbudsrunde er foreløpig satt på vent.