Stor økning i vold og tyveri

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge, NTB Scanpix

For andre år på rad er det kun Konfliktrådet i Oslo som hadde flere ungdomsstraffer enn Agder i 2019.

DEL

Ungdomsstraff er et alternativt til fengsel eller lange samfunnsstraffdommer for ungdom under 18 år. Fra 1 sak i 2017 til 9 saker i 2018 fikk Konfliktrådet i Agder 8 ungdomsstraffer til gjennomføring i 2019. På landsbasis er 71 unge lovbrytere idømt ungdomsstraff i fjor, går det frem av en pressemelding fra Konflikrådet i Agder.

I tillegg fikk Konfliktrådet i Agder oversendt 12 ungdomsoppfølgingssaker mot 21 året før. Her har det altså vært en betydelig nedgang og utgjør en liten andel av de 448 ungdomsoppfølgingene som ble oversendt konfliktrådene i Norge i 2019. Ungdomsoppfølging innebefatter noe mindre alvorlige saker enn ungdomsstraff.

15-18 år

Disse straffereaksjonene gjelder ungdom fra 15-18 år som har begått alvorlige lovbrudd, har et oppfølgingsbehov, er motivert for endring og villige til å møte den/de fornærmede der de tar ansvar for sine handlinger. Straffen innebærer videre en ungdomsplan med krav til ungdommen og et oppfølgingsteam som følger ungdommen tett i gjennomføringsperioden. I disse sakene arbeider Konfliktrådet nært med politi, påtale, kriminalomsorg, barnevern, privat nettverk og andre personer og instanser som er involvert i ungdommen liv.

Ut over straffegjennomføringen fikk vi i Agder henvendelser i 414 saker der en ønsker mekling – som er på nivå med 2017 og en liten nedgang fra 2018. 211 av disse er straffesaker, 55 sivile henlagte saker fra politiet og 148 rene sivile saker.

Sakene fordeler seg på følgende måte:

  • Vold 114 saker (25%) – en økning fra 85 saker i 2018 og nesten en dobling fra 2017
  • Naskerisaker 53 saker (12%) – en økning fra 46 saker
  • Skadeverk 32 saker (7%) – en nedgang fra 42 saker og en halvering fra 2017.
  • Trusler 45 saker (10%) – på nivå med de siste årene
  • Krenkelser 23 saker (5%) – på nivå med de siste årene
  • Nærmiljøkonflikter 28 saker (6%) – en nedgang fra 2018 og på nivå med 2017
  • Økonomiske konflikter 62 saker (13%) – på nivå med de siste årene
  • Annen vinningskriminalitet er gått ned fra 34 saker i 2018 til 13 saker i 2018.

Stabile tall

Av andre saker kan vi nevne tyveri av motorvogn ( fra 17 saker i 2018 til 3 saker i 2019), ran (4 saker), innbrudd (fra 10 saker i 2018 til 6 saker i 2019), og annen konflikt (41 saker). Annen konflikt er f.eks. arbeidskonflikter, familiekonflikter og ordensforstyrrelser.

Statistikken for Agder de senere år viser en stabilitet i sakstall og fordeling av de ulike sakene. Trenden er at vi får mindre saker som gjelder skadeverk, tyveri og vinningskriminalitet og flere saker som gjelder vold. Agder skiller seg ikke nevneverdig ut i fra landsstatistikken.

Landsplan:

  • Konfliktrådene i Norge har i 2019 mottatt 7383 saker, som er en nedgang på 6% fra året før.
  • Vold- og trusselsaker utgjør en tredjedel av samlet saksmengde.

Antall ungdomsstraffer har økt til 71 i 2019 fra 54 året før. Siden iverksettelsen i 2014 er 269 idømt ungdomsstraff, mens 1984 har fått ungdomsoppfølging. I denne aldersgruppen er det spesielt viktig at lovbrudd får umiddelbare konsekvenser. Konfliktrådet har i 2019 reduserte tidsbruken betraktelig fra mottak av sakene til straffegjennomføringen er i gang. Gjennomsnittet er nå 68 dager, en nedgang fra 76 dager året før.

Nabokrangler

I tillegg til vold og trusler utgjør økonomiske konflikter 10,7 prosent av samlet sakstall (747 saker), nabokonflikter 9 prosent (627), naskeri 8,2 prosent (572) og krenkelser 7,1 prosent (496).

I løpet av 2019 er Konfliktrådet organisert etter samme geografisk inndeling som politidistriktene i Norge. Fra 22 til 12 konfliktråd, samtidig som samtlige 22 kontorer er opprettholdt med samme geografisk plassering og tilgjengelighet for publikum.

Konfliktrådene i Norge har 550 meklere over hele landet.

Artikkeltags