Agders oppslag om at «Kvitla vannverk i Kvinesdal har Sørlandets beste vann», fremkalte minner fra 1970-årene, da jeg arbeidet som teknisk sjef i Kvinesdal.

Den gang kom vannforsyningen i sentrumsområdene fra et privat vannverk, stiftet i 1950. Vannet ble hentet i kum i bekken fra Sandvatn på heia nord for Ytre Egeland. Den sentrale personen i vannverket var Ola Dugan, som til tider strevde dag og natt med å få frem vannet til abonnentene. Kvaliteten på vannet var ikke bra, og i tørkeperioder måtte det rasjoneres. Det var planer om utbedringer, men fortsatt med vann for Sandvatn. Etter avtale med vannverket, overtok kommunen ansvaret i 1975.

På denne tiden ivret Professor Steinar Skjeseth ved Norges Landbrukshøgskole for drikkevann fra grunnvannsbrønner, der det var mulig. Med sine mange grusavsetninger var grunnvann aktuelt flere steder i Kvinesdal. Vi fikk hjelp fra geolog Sigurd Huseby fra Norges geologiske undersøkelser til å kartlegge mulighetene flere steder i kommunen, der det siden har vært bygget vannverk.

For sentrumsområdene pekte geologen på Kvitla, en slags øy i Kvina rett bak dagens Kulturhus. Der var en sikret nok vann, og Kvinavannet ble silt gjennom grusmasser før det nådde fram til grunnvannsbrønnene.

Høsten 1975 ble det boret en prøvebrønn der en jevnlig tok prøver av vannet. Som ventet ble kvaliteten så god at det egentlig ikke trengte ytterligere rensing.

Sommeren 1976 var vannforsyningen så prekær, at med helsemyndighetenes velsignelse fikk kommunen tillatelse til å pumpe det ubehandlede vannet fra Kvitla rett inn på vannforsyningsnettet, noe som bedret situasjonen betraktelig.

Samtidig ble det igangsatt planlegging av et komplett vannforsyningsanlegg, Planleggingen tok lengre tid enn nødvendig, kommunen bestemte seg nemlig å bygge nytt helsehus like i nærheten av Kvitla, noe som krevde flere runder med godkjenningsmyndighetene.

Med godkjente planer ble bygging igangsatt med kvinesdalsfirmaet Peder Netland & sønner som entreprenør. Anlegget ble ferdig i 1979. Syvert Træland ble ansatt som operatør på vannverket. Han hadde stor interesse for det nye, moderne verket, og sette sin ære i å levere godt drikkevann i mange år.

Våren 1980 ble Kvitla vannverk presentert på en kommunalteknisk konferanse på Utsikten, og Agders overskrift ble «Det fineste i hele vest-fylket», Det er derfor med glede en leser at Kvinesdal har Sørlandets beste vann, også 43 år etter at vannverket stod ferdig.