Avisen Agder har mandag 25. november en lederartikkel om tunnelarbeidene i Lyngdal og Kvinesdal og omkjøringen som vi finner grunn til å svare på.

Statens vegvesens viktigste leveranse til samfunnet er trafikksikkerhet. Tunnelarbeidene er nødvendige for at tunnelene på E39 i Lyngdal og Kvinesdal skal innfri kravene som er i Tunnelsikkerhetsforskriften. Det er samme arbeid som i 2015 ble utført på tunnelene på E39 i Flekkefjord. Den gangen stengte vi E39 og hadde omkjøring via den gamle europavegen.

På grunn av arbeidene i Fedahei-, Teistedal- og Vatlandtunnelen er det omkjøring via den gamle europavegen. Omkjøringen fører til at det blir om lag 25 minutter ekstra reisetid. Alternativet til omkjøring hadde vært kolonnekjøring gjennom tunnelene med ventetid opp mot 45 minutter. Kolonnen hadde da blitt anført av ledebil med nedsatt hastighet. Dette hadde gitt mindre forutsigbarhet for trafikantene og mer tid på reisen. På omkjøringsvegen er det gjort tiltak for å sikre trafikantene, særlig barn og unge i Liknes.

Det er noen viktige forutsetninger for arbeidene:

· Det er til sammen 8,5 km tunnel som utbedres (inkludert Fosselandtunnelen på drøye 600 m). I tunnelene er det flere sikkerhetssystemer med mange objekter som utbedres og suppleres. Med så mye arbeid er det både sikkerhetsmessig og arbeidsmessig mest rasjonelt at vegstrekningen stenges når man har en egnet omkjøringsmulighet. Dette er omfattende arbeid som tar måneder å gjøre.

· Dette er arbeidsplass for mange når utbedringen holder på. De som arbeider i tunnelene har krav på en sikker arbeidsplass. Dersom man skulle tillatt trafikk i tunnelene under arbeidets gang ville det vært svært utfordrende å gi dem dette.

· Kolonnekjøring gjennom tunnelene istedenfor omkjøring, ville gitt lenger reisetid, det ville blitt mindre forutsigbart for trafikantene, og anleggsperioden hadde blitt lenger med de ulempene det påfører trafikantene.

· Det er sikkerhetssystemene i tunnelene det jobbes med. Disse er da for en stor del demontert for utskifting eller er satt ut av drift mens arbeidene pågår. Det betyr at Vegtrafikksentralen ikke kan overvåke trafikken i tunnelene, og heller ikke gripe inn om noe skjer. Utrykningsetatene får da heller ikke beskjed. Vi kan ikke sette trafikk på tunnelene i denne situasjonen, slik det hevdes i leder-artikkelen om muligheten for å la trafikken gå på strekningen ettermiddager, kvelder og netter.

Stengingen av tunnelene på OPS-strekningen på E39 i Lyngdal og Kvinesdal har vært annonsert lenge. Publikum, transportbransje og utrykningsetater har lenge vært informert om dette. Erfaringene så langt er at dette har gått bra. Vi mener fremdeles et forutsigbart opplegg med omkjøring via Liknes er det beste for samfunnet.