Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker å rydde i arbeidsfordeling mellom administrasjon og politikere

– Sirdal kommune har en rekke investeringsprosjekt som delvis er styrt av politisk nedsatte grupper, dette bør vi unngå i framtiden, fremholder økonomisjef Arne Fredriksen i saken om regnskap og årsmelding for Sirdal kommune.

Driftsregnskapet for 2020 i Sirdal viser et driftsresultat med et brutto driftsresultat på hele 32, 1 millioner kroner. Brutto driftsinntekter for kommunen endte på 401,1 millioner kroner mens det opprinnelige budsjettet var på 344,8 millioner kroner. Etter at finansinntekter og utgifter er tatt med viser netto driftsresultat for Sirdal i 2020 et pluss på hele 57,8 millioner kroner mot bare 645.000 kroner i opprinnelig budsjett. Tilsvarende tall i 2019 var et positivt netto driftsresultat på 18,44 millioner kroner.

En innbetaling på 13,5 millioner kroner fra Tonstad Vindpark AS som blant annet henger sammen med tidligere vedtak om støtte til vitensenter, er noe av forklaringen på ekstra penger som kom inn i 2020 og som er satt av på bundne driftsfond. Det er også inntektsført 4,36 millioner etter forlik i sak om konsesjonskraft mellom kommunen, Sira-Kvina og fylkeskommunen. Av «vanlige inntekter» utgjorde rammetilskuddet og skatteinntekter de største positive avvikene med henholdsvis 452.000 kroner og 189.000 kroner. Refusjonsinntekter for sykefravær og svangerskapspermisjoner ugjorde en «inntekt» på hele 10,2 millioner kroner. Det betyr at tjenesteområdene har klart å levere tjenester selv med stort fravær.

Godt fornøyd

– Det er gledelig at driftsinntektene har hatt så god stigning de siste fem årene. Tiltross for at statlig ramme står stille så blir vi løftet av skatt og andre inntekter. Det er bra sysselsetting og driv i næringslivet. Inntektene gir godt handlingsrom, men driftsutgiftene har også gått mye opp. Vi må passe på slik at vi ikke mister handlingsrommet ved at driftsutgiftene blir for høye, sa Thor Jørgen Tjørhom (Sp) da formannskapet diskuterte saken tirsdag formiddag.

– Det er gledelige tall med historisk godt overskudd. Tallene for drift viser at det erbrukt seks millioner kroner mindre enn i 2019. Det er bra og lover godt. Vi må ha trykk på dette og passe på videre, sa Rolv Guddal (Ap).

– Mye er nevnt, jeg vil bare komme inn på at når Tonstad Vindpark slår så godt ut dette året, så er det viktig å poengtere at det er bra at slike inntekter kommer til kommunene som ofrer natur. Det er godt at det legges opp til nye nasjonale regler om at mer skal tilfalle vertskommunene, påpekte Rolf M. Hompland (KrF).

– Resultatet gir oss handlingsrom. Økonomisjefen har tatt tak og gjort regnskapet forståelig for oss politikere. Det er fortsatt litt å ta tak i slik at regnskapet leveres på rett tid til neste år. Vi må fortsatt være påpasselige på drift slik at vi kan få til investeringer slik som gang- og sykkelsti, badeanlegg og annet som vi ser at vi kan få til når vi har penger til dette, poengterte Isak Liland (H).

– Vi varslet en ny økonomisk kurs i Sirdal. Det har vi satt. Jeg vil takke for at vi får til et samarbeid slik at økonomien blir bedre og for økonomisjefen sin jobb med dette, sa Jonny Liland (Ap).

– Med orden i økonomien kan vi få forutsigbare og trygge tjenester og investere til det beste for innbyggerne. Det er ikke slik at dette er et resultat som vil være så stort fremover, siden det var noen spesielle forhold i fjor. Jeg vil sende et klart signal om at det gode resultatet skal komme innbyggerne i Sirdal til gode.

Mye i sparegrisen

Når Sirdal kommune har gjort alle disposisjoner, så ender kommunen i 2020 opp med å sette av til disposisjonsfond 42,7 mill. kroner. Disposisjonsfond pr. 31. desember 2020 er da på 131,48 mill. kroner, som tilsvarer 32,8 prosent av brutto driftsinntekter.

Også i Flekkefjord og Kvinesdal er det over 100 millioner kroner «i sparegrisen»

Les også

Overskudd på 20 mill i 2020: Snart like mye penger i sparegrisen som Kvinesdal har

Sent levert

Sirdal kommune har flere ganger fått sterk kritikk av revisjonen fordi de leverer regnskap alt for sent. Det gjentok seg også i år.

Les også

Ny kritikk for treg levering av regnskap

Les også

15,8 millioner i pluss!: – Jeg beklager at regnskapet fra i fjor blir levert først nå

«Rådmannen og hans stab har brukt store deler av 2020 til å gjøre forenklinger av kontoplaner som på sikt skal gi effekter både når det gjelder økonomistyring samt rapportering til politisk nivå. Dette arbeidet har nok i større grad enn planlagt gått ut over avslutninga av regnskapet og de frister som gjelder. Det er sterkt beklagelig og ikke i samsvar med målsettingene som ble gitt ved forrige års regnskap. Samtidig er dette trolig et nødvendig offer for en gang å komme ajour med både planlegging framover i tid, oppfølging underveis i året og avslutning av regnskap med analyser.», forklarer økonomisjef Arne Fredriksen i saken om regnskap og årsmelding som legges frem for formannskap og kommunestyret i Sirdal denne uken.

Ønsker ryddigere arbeidsfordeling

Økonomisjef Fredriksen kommenterer også at det er politiske grupper som har styrt en rekke investeringsprosjekter:

«Sirdal kommune har en rekke investeringsprosjekt som delvis er styrt av politisk nedsatte grupper, dette bør vi unngå i framtiden. Politisk nivå bestiller, administrasjonen må levere. Inkludert i dette ønsker rådmannen også å få til sluttmelding på investeringsprosjekt, et uttalt mål for 2021 for svært mange prosjekt de siste årene.»

Sirdal kommune hadde 38 investeringsprosjekt med kostnader i 2020, av disse 10 stykker med kostnader mindre enn 200.000 kroner. Kommunestyret valgte i budsjettprosessen for 2020 å legge en del investeringsprosjekt over til politisk prioritering. Det vil si slik at politisk nivå skal gjøre en ny vurdering av en del investeringsprosjekt før iverksetting.

Les også

Foreslår ulovlig blanding av politikere og administrasjon i arbeidsgruppe for idrettsplan

Les også

Vedtok budsjett med stor makt til formannskapet

Trenger tilflytting

Sirdal kommune leverer tjenester av høy kvalitet, noe også brukerundersøkelser i 2020 viste.

– Vi skal være landets beste kommune å bo i – da trenger vi også flere innbyggere. Tilflytting skaper vekst og utvikling – og et enda mer levende lokalsamfunn. Vi opplevde dessverre en markant nedgang i folketallet i 2020, fra 1.839 til 1.772 innbyggere. Det vil være en overordnet målsetning å få befolkningsvekst i Sirdal fremover. Da må vi bli mye bedre til å synliggjøre og markedsføre «det gode liv i Sirdal» - landets beste kommune å bo i, fastslår konstituert rådmann John Birkeland i årsmeldingen.

Fordelingen i reduksjon av de 50 færre innbyggerne i 2020 er 25 færre innbyggere yngre enn 18 år og 25 færre innbyggere over 17 år.

Les også

Flyttet mot strømmen: – Tilknytning er viktig

Les også

Sjekk din kommune: Folkevekst for flere første del av 2021

Rådmannen påpeker forøvrig i årsmeldingen at «Det er også verdt å nevne en potensiell sak mot Sirdal kommune om regulering av hyttefelt i rasfarlig område.»

Les også

Sirdal kommune blir stevnet for retten av hytteeiere

Les også

Påstand om rasfarlig hytteområde: Varsler erstatningskrav