Brukerutvalget ved Sørlandet sykehus HF (SSHF) har den siste tiden observert et stort engasjement for særlig de to somatiske klinikkene i Arendal og Flekkefjord. Engasjement er bra, men vi advarer mot å tro at flere penger eller politiske vedtak vil løse problemet all den tid det er mangel på kompetent helsepersonell nasjonalt – og internasjonalt. Pasientsikkerheten må være første prioritet i valg av fremtidige løsninger.

I sommer ble det klart at Sørlandet sykehus i likhet med flere av landets sykehus ikke klarte å få nok kompetente sommervikarer. Jobben med å planlegge for sommerferieavviklingen 2023 er derfor allerede påbegynt. Brukerutvalget er fornøyd med at ledelsen tar dette på alvor, og planlegger i god tid. Vi ser at det allerede er politisk bekymring i Arendal for mulig sommerstengning av Barne- og ungdomsavdelingen i Arendal. Ingenting er så langt besluttet, men for Brukerutvalget er det helt avgjørende at ledelsen ved sykehus finner en forsvarlig løsning samlet sett for regionen. Vi vil følge denne prosessen nøye.

Sommeren viste også at Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) har utfordringer. Bemanningen innen generellkirurgi og traumefunksjonen har over flere år vært en utfordring. I styresak til kommende styremøte i SSHF heter det: «Administrerende direktør vurderer at det i den nåværende situasjonen ikke vil være mulig å yte forsvarlige akuttfunksjoner innen dette området ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Det arbeides derfor med rammer for en midlertidig stenging.» Fristen er satt til høsten 2023. For Brukerutvalgets representanter i styret vil spørsmålet være hvorvidt SSF vil kunne rekruttere generellkirurger innen den tid, slik at pasienttilbudet igjen blir forsvarlig.

Brukerutvalget besøker de ulike klinikkene i SSHF, og har nylig vært i Flekkefjord. Der ble vi trygget på det gode og nære faglige samarbeidet de tre somatiske klinikkene har, samt et faglig nettverk utover i landet med respektive miljøer. Flere av fagmiljøene ambulerer til andre sykehus, noe som er bra både for kompetanseheving og for å bygge nettverk og kjennskap. For pasienter er det betryggende å vite at sykehusene ikke opererer i «en boble», men at de snakker sammen, konfererer og diskuterer pasientene for å finne den beste behandlingen – uavhengig av hvilket sykehus pasienten er innlagt ved.

Vi bør lytte til ledelsen og fagmiljøene i de prosessene foretaket nå står inne i og kanskje finne oss i noen kompromisser. Men disse må som hovedregel være midlertidige, og det overordnede må hele tiden være at SSHF er ett sykehus, med blant annet tre somatiske klinikker, alle med fullverdige traume- og akuttilbud. Det er faktisk slik at det såkalte nedslagsfeltet til alle de tre somatiske klinikkene er lite i Agder, og foretaket må derfor tenke nytt om samarbeidet om pasientene.

Vi forstår at det å ha et akuttmottak med generellkirurgi i nærheten skaper trygghet. Foretaket jobber derfor aktivt med å få tak i denne kompetansen slik at tilbudet kommer på plass. Det er viktig for befolkningen og for resten av tilbudene sykehuset skal levere og fortsatt være et attraktiv arbeidsplass. Det er imidlertid viktig å huske på at den såkalte blålysmedisinen står for kun to prosent av sykehusinnleggelsene. Samtidig krever vi som pasienter og pårørende at vi møter kompetente helsearbeidere når vi trenger sykehuset. I en tid med mangel på nettopp kompetanse, så må vi kanskje tenke pasientsikkerhet i stort, og at det sykehuset leverer er rett kompetanse på rett nivå.

Med tanke på «Flekkefjordsaken» som har versert og kritikk mot at ledelsen har latt en overlege i generell kirurgi fikk operere ortopedipasienter (som ikke er ulovlig), bør vi som befolkning være mindre opptatt av organisering og lokalisering og mer opptatt av pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen som gis.