Arbeiderpartiet vil ha et regjeringsskifte, og vi vil gjerne at du stemmer på oss ved høsten valg. Hvorfor? Fordi Arbeiderpartiet vil ha et mer rettferdig samfunn. Skattepengene våre må fordeles mer rett-ferdig, klimapolitikken må kutte 55% av norske klimagassutslipp, arbeidslivspolitikken må sikre tryg-ge, faste stillinger og heltid for de som ønsker det, og vi vil ha en regjering som ikke kutter i velferds-ordningene til de som har minst, men heller reduserer forskjellene mellom folk. Brillestøtte og barnetil-legget til uføre skal tilbake, barnehageprisen skal ned og 5 timer SFO skal være gratis for barn i første-klasse.

Status etter åtte år med høyreregjering er at 115 000 barn vokser opp i vedvarende fattigdom, en økning på 50%, antall unge uføre har økt med 50 000, mange av dem på Agder. Med Ap sin politikk vil folk som tjener under 750 000 kroner betale mindre skatt, mens de med de største inntektene og høy-este formuene må bidra mer. Vi kan ikke leve med at forskjellene i Agder øker og at flere barn vokser opp i vedvarende fattigdom.

Vi som stiller til valg forplikter oss til å jobbe for vår politikk. Skal vi lykkes med å skape nye, hele og trygge arbeidsplasser må staten spille på lag med næringslivet. Vi må ha et virkemiddelapparat som snakker sammen og sikrer utvikling og vekst i hele regionen. Derfor ser vi infrastruktur sammen med industribygging. Vi vil fullføre E39, ha ny vei til GE Healthcare i Lindesnes og forbedre fylkesveien til Sirdal, slik at det blir enklere å etablere flere og nye næringer der krafta er. Disse tiltakene er viktig for bedriftene, folkene som jobber der, trafikksikkerheten og klimaet vårt.

Vi vil satse på havnæringer, og stimulere til at man i Farsund kan lykkes med etableringen av fiskerinæring på land, at jobber kan skapes av det som lever i sjøen. Vi må bruke kunnskapen og erfaring-en våre industriarbeidere har, for å utvikle havvind og hydrogen i Listerregionen til energiproduksjonen vi trenger.

Vi må ha trygge arbeidsplasser også i offentlig sektor, og vi trenger ei regjering som gir tillit til de som tar vare på våre barn og våre eldre. Tillitsreformen vi går til valg på er et viktig løft også i Agder. Vi vil styrke kommuneøkonomien og øke bevilgninger til sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand. Syke-husene skal utvikles, ikke strupes. Det krever politisk handling.

Vi må bruke all den gode fagkompetansen Agder har når det gjelder industri, teknologi, sjø-, skog- og landbruk. Og vi må bidra til at universitetet styrker desentralisert utdanning og får på plass flere studieplasser som gjør det mulig. Det må være muligheter til å bo hjemme og ta utdanning også i distriktene.

Vi vil innføre en læreplassgaranti for yrkesfagelevene, slik at unge som vil ut i praktisk arbeid ikke tvinges tilbake på skolebenken. Vi vil styrke den tidlige innsatsen rundt de minste, ha flere lærere, øke andelen helsesykepleiere i skolen og ha øremerkede stillinger til barnevern. Vi vil fjerne egenandelen for unge opptil 25 år på lege- og tannlegebehandling, og vi skal sikre gratis psykisk helsehjelp til unge som trenger det. I dag har for mange unge ikke råd til å få den hjelpen de trenger. Slik skal det ikke være.

Vi vil bedre hverdagen til vanlige folk og de som trenger at fellesskapet stiller opp for å få hverdagen til å fungere. En rettferdig klimapolitikk, trygge arbeidsplasser, og gode offentlige velferdstjenester er avgjørende for å snu høyreregjeringas politikk som har ført til økte forskjeller, en sterk sentralisering og flere utenfor arbeidslivet. Et sterkt Arbeiderparti med to representanter fra Vest-Agder vil sørge for det.