Gang-/sykkelvei fra Kongevold til Nonåsen er et av prosjektene som rådmannen foreslår at kommunen fullfører i 2020.

– Forhandlinger med grunneierne er gjennomført og realiseringen forutsettes samkjørt med at det blir lagt ny vannledning. Ved å fremskynde tidligere planlagte midler til prosjektet fra 2021, bør det være mulig å gjennomføre og ferdigstille tiltaket i sin helhet i løpet av 2020. Dette vil være viktig for trafikksikkerheten til gående og syklister når de beveger seg i dette området, spesielt mellom det kommunale boligfeltet på Nonåsen og barnehagen og skolen på Kongevold, påpeker rådmannen i budsjettforslaget.

Sikkerhet

– En trygg og sikker skolevei for barn og unge er som regel den viktigste begrunnelsen for de tiltakene som blir prioritert som en del av rammen som er satt av til trafikksikkerhetstiltak. Trafikksikkerhetsutvalget mottar en rekke innspill og må i tillegg gjøre egne kartlegginger og vurderinger som grunnlag for riktigst mulig bruk av midlene.

Samtidig vil det i disse tiltakene ofte ligge en fysisk tilrettelegging som også begrenser behovet for bilkjøring. Ved å gjøre det tryggere å gå til fots eller bruke sykkel, reduseres både utslipp og kostnader knyttet til transport over korte avstander.

Oppgradere gater

Rådmannen påpeker at det både i forhold til trafikksikkerhet og krav om universell utforming, er nødvendig å foreta oppgradering av gatemiljøer, både i og utenfor bysentrum. Det kan handle om å fjerne fortauskanter, forbedre gatebelysningen, etablere sikrere løsninger for gående og syklende, og ellers oppgradere gater og uteområder som gjør det triveligere og sikrere å ferdes utendørs.

Nygaten og Allégaten er et par av de mest aktuelle områdene i byen, men det er en rekke strekninger rundt omkring i kommunen som vil trenge oppgradering og fornyelse i årene som kommer.