Gå til sidens hovedinnhold

Reagerer sterkt på at arbeisdstidsavtale sies opp

Artikkelen er over 1 år gammel

- Oppsigelsen av arbeidstidsavtalen er dårlig nytt for alle helseforetakene som sliter med store bemanningsutfordringer, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

- Arbeidstidsavtalen med Norsk Sykepleierforbund (NSF) har ikke løst helseforetakenes utfordringer med å planlegge sykepleiernes arbeidstid i samsvar med de driftsmessige behovene. Derfor er avtalen sagt opp, og vi inviterer NSF til dialog for å finne nye løsninger, sier Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård.

«Dårlig nytt»

Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen finner det svært beklagelig at Spekter har sagt opp arbeidstidsavtalen mellom partene bare halvannet år etter at den ble inngått. – Dette er dårlig nytt for alle helseforetakene som sliter med store bemanningsutfordringer, sier Larsen.

Hun viser til at avtalen skulle bidra til å sikre det framtidige arbeidskraftsbehovet for sykepleiere ved sykehusene. Nå er den sagt opp.

Spekter begrunner oppsigelsen i det de omtaler som en evaluering av de ulike ordningene i avtalen. Det vises til at avtalen i liten grad er tatt i bruk og at den «oppleves å ha liten eller ingen effekt på helseforetakenes hovedutfordringer knyttet til arbeidstid».

Riksrevisjonen la nylig fram sin rapport om de store bemanningsutfordringene som sykehusene står ovenfor.

Les også

Riksrevisjonen: – Må ta bedre vare på sykepleiere

«Uforståelig»

– Sett i lys av dette så fremstår det uforståelig at Spekter ikke ønsker å ta i bruk de verktøy som denne avtalen gir. De viser til en evaluering av ordninger i avtalen, men hvordan kan man evaluere noe man ikke har tatt i bruk, undrer forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Nye ordninger krever informasjon til og opplæring av de som skal ta det i bruk, men vi har dessverre erfart at Spekter ikke har vært innstilt på å investere tid i dette. Vi har fått tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte om at arbeidsgiver mange steder ikke har hatt tilstrekkelig kunnskap om avtalen. Samtidig er det noen foretak hvor man likevel har ønsket å følge opp avtalen, og i de tilfellene er oppfatningen at avtalen har medført et bedre samarbeidsklima mellom de lokale partene. Selv om det pr. i dag ikke er inngått mange lokale avtaler, pågår det konstruktive prosesser med sikte på inngåelse av avtaler, sier Sverresdatter Larsen.

NSF-lederen finner det underlig at Spekter så raskt går fra en avtale, også sett i lys av det omfattende arbeidet som ble lagt ned for å etablere arbeidstidsavtalen. Så sent som 16. desember 2019 sa NSF seg villig til videre dialog om elementer som kan bidra til å løse arbeidstidsutfordringene. Forutsetningen er at den inngåtte avtalen videreføres. Dette har Spekter takket nei til.

– Vi har hele tiden gjort det vi kan for å få avtalen til å fungere. Vi er fortsatt innstilt på å samarbeide om å oppnå gode effekter av avtalen. Vår dør står åpen. Dette er en sak partene kan løse i fellesskap og vi forstår ikke begrunnelsen for å hoppe av en avtale man har inngått før man har prøvd å sette den ut i livet.

Var enige

Da avtalen ble inngått uttalte direktør Anne-Kari Bratten i Spekter at dette var et stort skritt i riktig retning for å håndtere arbeidstidsutfordringene. Spekter og NSF ble enige om rammeavtaler og veiledere som skulle gjøre det enklere å etablere mer langsiktige, forutsigbare og driftstilpassede arbeidsplaner, bemanningsenheter og tidbankordninger i helseforetakene.

Bratten og daværende forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund sa dette i en felles uttalelse:

– «Vi er fornøyde med at vi etter hardt arbeid og gode prosesser har fått på plass en avtale som innebærer gode løsninger for arbeidstidsplanlegging i sykehusene. Avtalen muliggjør mer heltid, bedre forutsigbarhet for driften og for de ansatte, samt økt tilgang på sykepleierkompetanse til pasientene.»

Sa opp avtalen

Spekter og Norsk Sykepleierforbund ble i 2018 enige om noen prinsipper og løsninger for arbeidstidsplanlegging i sykehusene. Avtalen skulle bidra til mer heltid, bedre forutsigbarhet for driften og for de ansatte, samt økt tilgang på sykepleierkompetanse til pasientene.

- Helseforetakene melder at det fortsatt er like utfordrende å kunne planlegge arbeidstid for sykepleiergruppen. Først og fremst er det krevende å få til samsvar mellom ressursbehov og bemanning til enhver tid slik at kravene til kvalitet og pasientsikkerhet kan ivaretas gjennom hele døgnet og hele uken, sier Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård

Spekter Helse, som består av de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene og enkelte helseforetak, har derfor besluttet å si opp avtalen med virkning fra 13. april 2020.

Vil finne nye løsninger

Spekter og helseforetakene har understreket overfor NSF at vi svært gjerne vil videreføre en dialog for om mulig å komme frem til nye løsninger til erstatning for den nåværende avtalen.

- Slik vi ser det, må målet være avtaleløsninger som gir ledere med ansvar for pasientbehandlingen handlingsrom til å fordele en større del av arbeidstidsressursene i forutsigbare arbeidsplaner og ved bruk av faste, hele stillinger. Vi håper Norsk Sykepleierforbund ønsker å være med på dette, sier Skrattegård

Har ikke løst arbeidstidsutfordringene

Skrattegård understreker at de største utfordringene er knyttet til bemanning i helgene. Helseforetakene melder om at de vaktintensive enhetene i stor grad er avhengig av å benytte deltid, innleie og overtid for å kunne opprettholde helt ordinær drift.

Arbeidsmiljøloven forutsetter at det inngås avtaler med tillitsvalgte for å kunne bruke lovens handlingsrom og fleksibilitet.

- Da vi inngikk arbeidstidsavtalen med NSF i 2018, håpet arbeidsgiverne i helseforetakene at den ville bidra til å åpne for samarbeid lokalt om fleksible arbeidstidsløsninger som innenfor rammen av vernebestemmelsene kunne gjøre driften mer forutsigbar. Dette har dessverre ikke skjedd, sier Skrattegård.

Helseforetakene rapporterer at det er inngått svært få lokale avtaler i medhold av rammeavtalen. Avtalen har heller ikke hatt merkbar effekt på det som er foretakenes viktigste utfordringer.