Odd Omland gikk under behandlingen av Buheii Vindkraftverk i Kvinesdal kommunestyret den 20. november, til et voldsomt verbalt personangrep på både Tor Punsvik og meg. Omland beskylder oss for å fare med usannheter og det er urovekkende at han ikke umiddelbart ble klubbet ned. Han lot seg heller ikke stanse av, at ordføreren etter en stund påpekte at det er uhørt å gå til personangrep på navngitte personer, som ikke har talerett i kommunestyret og følgelig ikke kan forsvare seg. Men Odd Omland fortsatte ufortrødent videre med sitt innlegg, som knapt berørte det saken egentlig dreide seg om. Han mente det var viktig, at kommunen nå ville få råd til å oppgradere leirskolen og bruke 5 millioner til snøkanon på Knaben, men unnlot å nevne at hans egen hytte er blant de som vi tjene mest på dette.

Det alvorlige med hans utbrudd er, at innlegget var egnet til å skape sympati og støtte for Odd sine synspunkter på falske premisser og på en utilbørlig måte påvirke kommunestyrets holdning til saken. Jeg vil derfor med denne redegjørelsen, ta dere gjennom saken og dokumentere de faktiske forhold.

Det er særlig et avsnitt i en e-post jeg sendte til saksbehandler i Kvinesdal kommune som Omland reagerte på: «Du vet like godt som meg, at Heiplanen er et politisk fremforhandlet dokument, hvor daværende ordfører i Kvinesdal fikk flyttet grensen til villreinområdet til like nord for planområdet, til fordel for sin partifelle som er grunneier og har avtale med utbygger. Dette ble gjort på tross av at den naturfaglige kompetansen hos Fylkesmannen protesterte heftig, men ble overkjørt.»

Det var Miljødirektoratets bestillingsbrev datert 07.04.2007 som startet prosessen med Heiplanen.

«Miljødirektoratet ber her om at fylkeskommunene utarbeider fylkesdelsplaner for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens fremtid i Norge».

Dersom du går inn på www.heiplanen.no vil du se at da styringsgruppen for Heiplanen ble etablert, så var det Per Sverre Kvinlaug som stilte på møtene i 2008.

SAE Vind sendte forhåndsmelding til NVE på Kvinesheia Vindpark i september 2008 og SAE Vind jobbet som kjent også aktivt med Buheii ikke så lenge etterpå, men gav senere opp dette prosjektet. Odd Omland melder forfall til møtet i Heiplanen 22.04.2009, men han stilte på møtet 09.06.2010.

Det er i denne sammenheng viktig å være klar over, at Odd Omland har vært en nøkkelperson, når det gjelder vindkraft i Kvinesdal kommune. Etter at flertallet i kommunestyret 15.12.2010 vendte tommelen ned for Kvinesheia Vindpark, engasjerte Odd seg i prosessen og forhandlet frem en avtale med SAE Vind på vegne av kommunen.

Denne avtalen var avgjørende for at det ble flertall for Kvinesheia Vindpark i kommunestyret 21.03.2012. Det bør i denne sammenheng nevnes at HybridTech Buheii AS allerede 13.08.2010 sendte forhåndsmelding til NVE og oppgir her at det er avholdt flere møter med Kvinesdal kommune.

På møtereferat datert 22.02.2011, hvor Odd Omland og Tor Arne Eiken deltok, står følgende: «Hatt en god lokal prosess til nå. Ville egentlig ha bort hele randsonen, men innser at noe må aksepteres. Randsone ved Nesjen bør reduseres noe, ellers enig med forslaget i det området. Bør skjære av marginalt område E ved stiplet linje. Må justere randsone ved Knaben pga reguleringsplan. Randsone ved Eftestøl helt i sør må justeres».

På plankartet som møtereferatet refererer til datert 22.02.2011, er det aktuelle området for Buheii som det henvises til merket E tegnet inn.

Odd Omland var følgelig godt kjent med planene for Buheii på dette tidspunkt og jobbet samtidig aktivt for at Kvinesheia Vindpark skulle bli realisert. Det er videre et ubestridelig faktum at hans partifelle, som det henvises til, er grunneier og har avtale med HybridTech Buheii AS. Møtereferatet sier videre at «Ville egentlig ha bort hele randsonen, men innser at noe må aksepteres».

Jeg har konferert med Tor Punsvik og han bekrefter at det er hendelsen på dette møtet han beskriver i sin artikkel i Agder. Her følger et lite sitat: «Men under planmøtet i Kvinesdal ble jeg æreskjelt som aldri før eller etter i min lange yrkeskarriere av daværende ordfører og møteleder Odd Omland, og ble sågar nektet å argumentere for Fylkesmannens forslag til villreingrenser. De øvrige deltakerne fra regionen satt nokså paff og registrerte dette sirkuset». Tor Punsvik er for øvrig en av landets fremste eksperter når det gjelder villrein og dens leveområder. Tor har bekreftet at hendelsen gjaldt dette møtet, 2012 som er angitt i artikkelen er feil.

Odd Omland kan ikke benekte at Kvinesdal kommune på hans vakt som ordfører fikk flyttet grensen for Setesdal- Ryfylke Villreinområde til like nord for planområdet til Buheii Vindkraftverk. Han kan heller ikke benekte at referatet sier: «Ville egentlig ha bort hele randsonen, men innser at noe må aksepteres»

Det er følgelig vanskelig å forstå at Odd Omland nå velger å lage et stort nummer ut av dette og ikke vil vedstå seg de faktiske forhold. Det er tragisk at vi ikke har klart å «vekke» kommunestyret og forhindret at befolkningen ranes for milliardverdier av kyniske spekulanter, mens kommunen sitter igjen med småpenger

Det var videre forstemmende å oppleve at politikerne var mer opptatt av å forsvare tidligere handlinger enn å behandle det innbyggerforslaget, som møtet i kommunestyret skulle dreie seg om, men som i realiteten ikke ble behandlet!