Agders kraftinntekter blir redusert med 324 millioner kroner neste år. Dette er penger vi kunne brukt på oppussing av skoler, næringslivsstøtte i utkantene, bedre og tryggere veier og bedre kollektivtilbud i hele Agder.

Blant annet så må Agders skoler i Kvinesdal og Flekkefjord som fylkeskommunen har ansvar for oppgraderes. Men nå har staten valgt å ta våre kraftinntekter å dele de ut til andre fylker.

Det samme gjelder Kvinesdal. Kvinesdal som er en kommune som er strategisk plassert mellom Stavanger og Kristiansand, og som vil være attraktiv for næringsetableringer og boligområder. Spesielt når reisetiden kortes ned når det kommer firefelts E39 mellom Stavanger og Kristiansand.

Kvinesdal har potensiale til å utvikle seg, og ta en større rolle i Agder. Men for å utvikle seg så må man satse og gjøre en jobb for å få næringsetableringer og attraktive bo miljø med gode kommunale tjenester.

Kvinesdal er og vil være viktig for oss i FrP, fordi vi ser at det er mange muligheter for å løfte bygda. Vi er klare for å være med å ta ansvar etter valget i 2023 hvis innbyggerne deler våre ambisjoner for utvikling.

Men nå så reduserer staten trolig kommunens kraftinntekter på 70 millioner til neste år. Det er flere kommuner som får kutt, men Kvinesdal er hardest rammet av samtlige kommuner i Agder. Ved en reduksjon på 70 millioner så vil kommuneøkonomien og tjenestetilbudet rammes enormt. Vi skal arbeide internt innad i FrP for å stoppe eller redusere den andelen staten tar fra oss.

Vi har over lengre tid planlagt og snakket om hvordan vi kan løfte Kvinesdal og få aktivitet og arbeidsplasser til bygda. Men vi bør ha økonomisk handlingsrom for å utvikle kommunen og få nye innbyggere og flere arbeidsplasser og sørge for at vi klarer å gi kommunen det den trenger for å ta en ambisiøs og ny rolle i utviklingen av Lister.

Når både kommune og fylket mister handlingsrom samtidig som sykehusene i Agder varsler nedbemanning og kostnadsreduksjon, så vil det få store negative konsekvenser, for hele Agder.

Vi skal gjøre det vi kan for å beholde våre kraftinntekter og vi har avtalt å samarbeide for å beholde det vi kan av våre kraftinntekter.

Ved valget i 2023 så er vi klar for å ta ansvar for bygda, og gi innbyggerne en mer offensiv og ambisiøs kommune med flere bo og arbeidsmuligheter og en offentlig administrasjon som er mer fremoverlente og som blir stilt krav til. Skal vi ha resulterer så må alle bidra, og vi må ha økonomisk handlingsrom med kraftinntekter.

Derfor vil vi kreve at staten begrenser seg, og ikke svekker og rammer kommuneøkonomien.

Vi i Frp skal gjøre vår jobb for å ivareta bygdas interesser internt i hos oss, men vi forventer at alle parti i Kvinesdal gjør det samme, og da spesielt Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Regjeringspartiene har et enormt ansvar i denne saken, får dere ikke gehør internt så må dere stå til ansvar for en svekket kommuneøkonomi som gir oss en dyster og mørkere fremtid.

På årsmøtet i Kvinesdal og i Agder Frp så vil vi fremme følgende forslag til stortingsgruppen vår:

Kvinesdal og andre kommuner med kraftinntekter skal ikke få reduksjon. Staten avstår fra å redusere kraftinntektene da vil dette svekke distriktene, kraftkommunene og muligheten til å gjøre investeringer for å bidra til bosetning og næringsetableringer i hele Norge.

Når det gjelder reduksjonen i Agder fylkeskommune så opplever vi at kuttet er politisk motivert, Agder er eneste borgerlig styrte fylkeskommune og vi ønsker å be vår Stortingsgruppe forfølge saken og gi oss sin vurdering av hvorfor at det akkurat er Agder som rammest hardest.