Når jeg refererte mail fra Helge B. Risnes til saksbehandler i Kvinesdal kommune i kommunestyret så var hele hensikten å få fram at behandlingen av Heieplanen ikke hadde noe med behandlingen av Buheii saken å gjøre. Noe som for øvrig ble godt dokumentert gjennom rådmannens saksutredning.

Fakta om Heieplans behandlingen:

I arbeidet med Heieplanen målbar jeg som ordfører kommunestyres ønske om å få endret villreinsonen. Denne sonen strekte seg den gang helt ned til RV. 42. Grunnlaget fra et enstemmig kommunestyret var at man burde endre sonen til Bygdeutviklingssone. På den måten ville vi kunne ha mulighet for bygdeutvikling i området nord for RV. 42.

Vi hadde fått flere henvendelser hvor kommunen ble bedt om å ha vært pådriver ovenfor Sira Kvina for å få sikret allmennhetens interesser i veien fra Risnes til Nesjen. Vi fikk til en slik avtale. Etter dette ble det fremmet ønske om å legge til rette for hyttebygging langs veien til Nesjen. Det ble fremmet en egen reguleringsplan i området Nesjen.

Denne reguleringsplanen fikk vi avslag på i 2005, selv om det var et enstemmig vedtak i Kvinesdal kommunestyre. Begrunnelsen fra departementet var at forholdet til villreinen ikke var avklart. Kommunestyret visste derfor at når behandlingen av Heieplanen startet måtte villreinens leveområde være avklart. I det arbeidet hadde vi gode lokale prosesser med åpne møter med grunneierne, villreinnemnda og andre interessenter.

Kvinesdal ga sitt første innspill til Heieplanen i 2009 basert på disse lokale innspillene.

I siste høringsuttalelse kommunen gav til styringsgruppas forslag i 2011 hadde vi i all hovedsak fått gjennomslag for vårt syn. Det ble under behandlingen av saken i kommunestyret fremmet forslag på at grensen burde flyttes helt nord for Buin på Knaben. Også dette sluttet kommunestyret seg enstemmig til, men det ble ikke godtatt i den videre behandlingen i styringsgruppen.

Redegjørelsen min her viser at saken og behandlingen av Heieplanen ikke hadde noe å gjøre med behandlingen av Buheii saken.

Risnes referer i sitt innlegg til daværende varaordfører Per Sverre Kvinlaug, og saksbehandler Tor Arne Eiken, som begge var sentrale i behandlingen den gang.

Jeg har etter Risnes sitt innlegg konferert med disse, og de bekrefter at bygdeutvikling og spesielt hyttebygging var grunnlaget for kommunens syn. Buheii utbyggingen var aldri et tema i saken!

Jeg har heller ikke siden oppfattet noen politiske ønsker om å omgjøre Bygdeutviklingssonen. Tvert imot da den har stor betydning for hvordan kommunen kan legge til rette for bygdeutvikling i øvre del av Kvinesdal fremover.

Når det gjelder møtereferatet av 22.02.2011. som det refereres til, så er det helt riktig. Det var et enstemmig politisk synspunkt som jeg målbar i forhandlingene. Risnes burde i tillegg tatt med det andre som står i samme referat fra statens prosjektleder. Der uttrykker Fylkesmannen følgende under sin oppsummeringen av situasjonen i den enkelte kommune: «I Kvinesdal bør det være mulig å komme til enighet, trenger et eget møte om blant annet Nesjen område.»

Det var i dette møtet Punsvik nå sier jeg æreskjelte ham, og ikke i et møte i Kvinesdal. Jeg oppfatter tvert imot referatet fra 22.02.2011 som en positiv tilnærming fra Fylkesmannens side!

Kvinesheia Vindpark:

Risnes skriver jeg har vært en nøkkelperson når det gjelder vindkart i Kvinesdal. Da burde han også tatt med at vi klarte å stoppe Tonstad Vindparks planer om at også Krågelands område skulle inngå i utbyggingen.

Videre sier Risnes følgende i sitt innlegg. «Etter at flertallet i kommunestyret 15.12.2010 vendte tommelen ned for Kvinesheia Vindpark, engasjerte Odd seg i prosessen og forhandlet fram en avtale med SAE Vind på vegne av kommunen. Denne avtalen var avgjørende for at det ble flertall for Kvinesheia Vindpark i kommunestyret 21.03.2012.»

Det medfører riktighet av avtalen bidro til at kommunestyre på et senere tidspunkt ga en positiv innstilling, – med 22 mot 5 stemmer.

Det dette imidlertid viser mener jeg i sin helhet er Risnes dreining i alt av påstander som han fremsetter. Hvorfor skriver Risnes at det var et flertall i kommunestyret 15.12.2010 som vendte tommel ned? Hvorfor skriver han ikke det som står i protokollen? Saken ble nemlig enstemmig utsatt, etter forslag fra ordføreren selv.

Hvorfor skriver Risnes at Odd etter at et flertall vendte tommelen ned engasjerte seg i prosessen og fremforhandlet en avtale?

Hvorfor skriver han ikke at det var Forhandlingsutvalget, bestående av undertegnede, Per Sverre Kvinlaug og Hans Sandvand som framforhandlet denne avtalen på oppdrag fra Formannskapet/Kommunestyre?

Avslutningsvis:

Buhei hadde overhodet ingenting med behandlingen av Heieplanen å gjøre. Det kan bekreftes av nåværende ordfører, saksbehandleren og de dokumentene som følger behandlingen av Heieplanen.

Igjen vil jeg ta sterkt avstand fra mailen Risnes sendte kommunens saksbehandler, og som jeg refererte til i kommunestyret.

At Risnes henger ut grunneiere for å ha skaffet seg fordeler gjennom politisk kjennskap er helt utrolig, og uten rot i virkeligheten. Dette burde Risnes ha forholdt seg for god til! Meg bekjent ble de frivillige grunneieravtalene inngått i 2013.

Risnes valgte siden å gå til retten med saken. Påstandene om at det var en fremforhandlet en politisk grense ut ifra det som fremkommer i mailen fra Risnes, ble også fremlagt i Lister tingrett. Risnes tapte saken fullstendig på alle punkter og saken ble ikke anket!