Kvinesdal kommune vedtok i fjor at kommunaldirektør i samarbeid med ungdomsrådet skulle utrede for muligheten for etablering av en rulle- eller skatepark i Kvinesdal.

En slik park har vært lenge ønsket i bygda. I den forbindelse har virksomhet for kultur hatt flere møter med blant annet barn, unge, unge voksne og foreldre for å kartlegge behov og ønsker

Da saken var oppe i formannskapet i august var det forespeilet et arealbruk på 600 til 800 kvadratmeter og en kostnad på 8 til 10 millioner kroner. Kommunedirektøren fikk da tilslutning til å gå videre i dialog med BetongPark AS, for å få utarbeidet en konkret plan og pris.

Her kan det komme ny «Rullebane»: – Engasjementet for dette er stort

Over 10 millioner

Forslaget fra BetongPark er en 1200 kvadratmeter stor park til en kostnad på i overkant av 10 millioner kroner.

– Parken er tegnet som en stor rullepark på hele 1.200 m². Dette er en komplett rullepark med mye «flow» og bra «street». Meningen er at dette skal fungere godt som et nybegynneranlegg samtidig som dette blir et trekkplaster for skatescenen i hele regionen. Her er alle hjulvelkommen – skate, sparkesykkel, rullestol og sykkel.

De 1200 kvadratmeterne inkluderer også den kommende isbanen, som BetongPark ser for seg kan brukes som en forlengelse av skateparken på sommerhalvåret.

– BetongPark har valgt å illustrere hvordan det er mulig å bruke isbanefalt en på sommerstid. En forlengelse av rulleparken med enten mer avanserte elementer, eller opptegning av baner for de helt små.

Dyr betong

Kommunedirektøren opplyser i saken at betongprisene har økt betraktelig, og at det kan se ut som om de vil fortsette å øke. Pristilbudet på 10.063.000 kroner inkludert mva. forutsetter at etableringen av parken skjer i løpet av 2023.

Estimert byggetid er tre til fire måneder og forberedende grunnarbeid er estimert til en plass mellom tre og fire uker. Totalt byggetid blir dermed rundt fem måneder.

Foreslår å utsette prosjektet

På bakgrunn av handlingsregelen politikerne i Kvinesdal har vedtatt, finner ikke kommunedirektøren plass til prosjektet i neste års budsjett. Handlingsregelen sier blant annet noe om hvor mye lån man kan ta opp og hvor mye som skal stå på disposisjonsfondet.

– Kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag for 2023 med økonomiplanen for 2023–2026 budsjettert bruk av lån opp til 23,5 millioner kroner. Det betyr at kommunedirektøren ikke kan prioritere dette prosjektet.

Kan omprioritere

Selv om ikke kommunedirektøren kan prioritere prosjektet, er det fullt mulig for politikerne å snu dette. Politikerne må i så fall enten omprioritere midler fra andre prosjekter eller bryte handlingsregelen med å ta opp mer lån.

Saken skal behandles i formannskapet i slutten av november og blir naturligvis en del av budsjettarbeidet politikerne holder på med for tiden.

Ifølge sakspapirene vil rundt halvparten av kostnadene kunne finansieres med hjelp av spillemidler og momsrefusjon, men den manglende finansieringen vil fortsatt være på over fem millioner kroner.

Det er satt opp en liste over ulike tilskudd det er mulig å søke om for å dekke inn kommunalt bidrag. Her nevnes blant annet Gjensidigestiftelsen, Bufdir og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Godt egnet

Ifølge kartleggingsarbeidet egner tomten i Kvinaparken seg svært bra for en slik park. Det påpekes at uformelle og gode møteplasser gjerne er det ungdommene verdsetter høyest. Kommunedirektøren mener det er svært positivt at anlegget er på en trivelig plass tett på destinasjoner barn og ungdom allerede bruker.

– Forslag til design av parken er utarbeidet ut fra et ønske om å lage en «allround»-park som vil være spennende å bruke for alle. Plassering i sentrumsområdet vil bidra til større attraksjonsverdi og et høyere aktivitetsnivå knyttet til handelsnæringen og bobilturismen, skriver kommunedirektøren.

Innenfor støykrav

Det er også utarbeidet en støyrapport. Dette ble forespurt av formannskapet ved forrige behandling av saken.

– Rulleparken er innenfor alle gjeldende krav om støy med støyreduserende tiltak. Det foreslås å legge en vold på øvre del av parken som er så lav at den ikke er til hinder for sikt eller utsikt, men som vil bidragodt som reduserende tiltak for støy.

I tillegg anbefales det å lysregulere aktiviteten i parken med timer som slår av lysene klokken 23.00 for å hindre bruk på nattetid.

Treningsapparater i skolegården

Rulleparken vil ta plassen til treningsapparatene som i dag står i Kvinaparken. Disse skal fjernes og i saken ligger det med innspill fra ungdomsrådet til hvor disse kan omplasseres.

– Ungdomsrådet har hatt dialog med elevrådsrepresentanter fra Kvinesdal ungdomsskole som ønsker styrketreningsapparatene, slik at de kan bruke i friminuttene eller i gymtimene. De resterende apparatene forslår de å plassere ut på turstier som Helldalen og Steindør. Ungdomsrådet mener at treningsapparatene er litt malplasserte den dag i dag. En rullepark er et mye bedre alternativ.

Brennende engasjement for rullepark: – Dette vil bety masse om vi får til

Uttrykte skepsis rundt plasseringen: – Positivt med «Rullebane», men er det plass?