Gå til sidens hovedinnhold

Rundt 120 deltok digitalt på infomøte

– Som industribedrift er vi helt avhengige av tillit fra kommunen og det lokale nærmiljøet. Vi er ydmyke for dette og vi forstår at noen kan være bekymret når ny næring skal utvikles, sa administrerende direktør Egil Solheim under mandagens møte.

Rekefjord Stone var opptatt av å lytte til hvilke konsekvenser folk på møtet var mest opptatt av.

Her er noen av spørsmålene som kom inn fra lokalbefolkningen, og korte utdrag av svarene som ble gitt:

– Hvordan kan dere si at det ikke er farlige stoffer dere har tenkt å legge i deponiet på Vallenes når det vil inneholde for eksempel mudringsmasse, kvikksølv, krom, pcb, kadium, bly osv. Dette skal ligge i et hull som er sønderskutt mot sjø?

– Avfall karakteriseres etter innhold og utlekkingsegenskaper. Vi planlegger å ta imot rene masser og det som kalles inerte og ordinære avfallsmasser som for eksempel knust betong og forurensede jordmasser. Ikke såkalt farlig avfall. Når det gjelder bruddveggene så vil egenskapene til disse bli vurdert som en del av konsekvensutredningen. Avfallsforskriften er veldig konkret og presis i sitt krav til barrierer. Barrierene (bruddveggene) skal hindre forurensningstransport til omgivelsene.

– Hvordan tenker dere mht sikkerheten hvis en båt fullastet med aske havarer utenfor fjæresteinene?

– Dette er et godt innspill. Vi ser at problemstillingen som ligger til grunn er veldig relevant. I planarbeidet skal vi se på marine ressurser. Vi vil vurdere nærmere hvordan forholdet til skipsrisiko skal håndteres i denne sammenheng.

– Hvorfor kan ikke avfallet gjenvinnes i det landet det kommer fra? Det er ikke miljøvennlig med transport av skip, det er kjent at dette er en stor kilde til utslipp av Co2?

– Avfall kan gjenvinnes mange steder, men rammebetingelsene må være ivaretatt. Myndighetene setter strenge grenser til all avfallsbehandling – og det er bra for oss alle. Det som blir sagt her med at sjøtransport ikke er miljøvennlig er vi ikke helt enige i. Vi mener det er bedre å frakte masse på kjøl enn på vei og det også er noe sentrale myndigheter jobber veldig for. Dette både utfra sikkerhet og fremkommelighet. Ser vi på tonnasje så vil det for hver båt gå typisk hundre lastebiler. Vi satser på å være i spiss i forhold til å ta i bruk miljøvennlige skip, og vår første miljøvennlige båt kommer på vannet nå i mai. Dette er hybridløsning som går på biodiesel og batteridrift. Det kommer flere av denne typen båter innenfor segmentet for bulktransport langs norskekysten som vi kommer til å benytte oss av fremover.

– NOAH sier at dette ikke er farlig, men samtidig vet man at EU har strengere regler for hva som er farlig med egne standarder?

– EUs regelverk gjelder for alle land, selv om vi ikke er del av EU. Hvert land har sine forskrifter som kan være innskjerpinger i forhold til EUS direktiver. Er det definert som farlig, kommer det ikke til Rekefjord, det har vi ikke tillatelse til.

– Hvordan skal dere håndtere støvflukten av aske ved lossing?

– Dette skal utredes og er en del av temautredningene som er definert i forslag til planprogram. Videre så planlegger vi å installere innbygde prosessanlegg og transportbånd. Bunnasken vi planlegger å motta er jordfuktig når den ankommer, og støver ikke som tørr aske. På Langøya så tar vi i dag imot flyveaske som ankommer på båt i bulk. Asken er fuktet på samme måte - og vi har ikke opplevd utfordringer med støvflukt.

På informasjonsmøtet understreket Rekefjord Stone at blant de positive ting med det nye konseptet er at det kommer mellom 15 til 20 nye arbeidsplasser til kommunen. I tillegg til dette kommer et betydelig antall indirekte arbeidsplasser i form av for eksempel servicefunksjoner og underleveranser. I tillegg tilkommer skatteinntekter til kommunen.

– Vi skal ta imot rene masser samt inert og ordinært avfall, presiserte bedriften flere ganger. Vår foreslåtte framtidsløsning er å fortsette å selge kvalitetsstein til Europa og kombinere dette med bærekraftig gjenvinning av metaller og mineraler fra samfunnets restprodukter samt rehabilitere naturlandskap og derigjennom tilrettelegge for ny næringsaktivitet.

– Rene masser er masser med forurensningsnivå under normverdi for forurenset grunn. Rene naturlige masser er for eksempel jord, stein, sand grus og leire. Bearbeidet materiale som betong, jern, glass tegl kan ikke klassifiseres som rene masser. Bedriften ønsker å ta imot rene masser samt inert og ordinært avfall.

Uorganisk inert avfall inneholder lite organisk avfall. Det er masser som verken er kjemisk eller biologisk reaktive, og som heller ikke kommer til å oppløses eller brennes. Dette kommer ikke til å brytes ned. Eksempler: leire, jord, sand og betong

Uorganisk ordinært avfall inneholder lite organisk materiale, dette er avfall som ikke er farlig, eksplosivt, radioaktivt eller smittefarlig avfall. Det er lite nedbrytbart og består i hovedsak av mineraler som sand, salter jord og stein, sammen med knust betong, forurenset jord, bunnaske og syredannende bergarter.

Til slutt i møtet kom NOAH og Rekefjord Stone med syv garantier:

– Aldri farlig avfall.

– Myndighetene bestemmer. Vi kommer aldri til å ta imot avfall som ikke er i tråd med tillatelse eller reguleringsplan. Gjør vi dette mister vi i ytterste fall tillatelse til å drive mottak.

– Rekefjord Stone kommer til å bygge et moderne gjenvinningsanlegg hvor både anlegget i seg selv og transportbånd til og fra anlegget er innebygget.

– NOAH lover full åpenhet rundt resultatene fra utredningene og ønsker en faktabasert dialog. Er det ikke trygt, trekker vi forslaget.

– Tungtrafikk på vei, NOAH vil ikke belaste det lokale veinettet med mer tungtrafikk dersom dette ikke er forsvarlig.

– NOAH er ikke involvert i noen prosjekter med Svåheia Avfall hvor det planlegges betydelig tungtransport gjennom Hauge sentrum.

– Rekefjord Stone skal rehabilitere naturlandskapet og samtidig legge til rette for fremtidsrettet industrivirksomhet i Sokndal i mange år fremover.

Frist for tilbakemeldinger på planprogrammet er 23. april. Fastsettelse av planprogrammet er mai og juni 2021

Innsendelse til føstegangsbehandling i Sokndal kommune november 2021.