Gå til sidens hovedinnhold

Salgssvikt, men får ikke lov til å pushe grensene for ørret i oppdrett

Fiskeridirektoratet har avslått en søknad om dispensasjon til å overstige maksimum mengde ørret i anlegget til Norsk Ørret AS ved Rutlebekk i Sirdalsvatnet.

Norsk Ørret AS skriver i sin søknad at de våren 2020 opplevde salgssvikt i ekportmarkedet for porsjonsfisken grunnet Covid-19 pandemien. De fikk da tillatelse til anleggsendring og anlegget ble dreid 90 grader mot strømmen og tilførte to ny merder, disse tiltakene økte anleggskapasiteten til 69.000 kubikkmeter.

Sommeren 2021 har Norsk Ørret fått tilbakemeldinger om at markedet for porsjonsfisk enda ikke er tilbake grunnet Covid-19 pandemien. Fisken må da selges i et marked som krever større fisk som kan skjæres til filet, dette medfører at de nå nærmer seg maks tillat mengde ørret i anlegget.

Midlertidig

Firmaet Fine Fish som videreforedler fisken bekrefter at de ikke kan ta ut mer småfisk og at de er avhengig av større fisk for å kunne selge det som nå går i merdene.

I tillegg til markedsmessige utfordringer har salg av kraft påvirket kjøringen av Tonstad Kraftverk i form av hurtigere vannutskiftning fra kalde vannmagasin i fjellet. Kaldere vann har gitt mindre tilvekst og dermed lavere vekt på fisken enn normalt, fremholder Norsk Ørret i sin søknad.

Norsk Ørret søkte om en midlertidig økning fra 650 tonn til 1000 tonn. De mener det ikke vil øke smittepress eller andre utfordringer for anlegget. Gjennom en avtale med slakteriet i Brekke og Fiskelaget i Mandal, vil det være tilstrekkelig kapasitet til å ta ut fisken i 2022, slik at virksomheten deretter vil komme ned på en mengde ørret (biomasse) som stemmer med den opprinnelige tilllatelsen.

«Særlige tilfeller»

Fiskeridirektoratet viser til at det kan gis dispensasjon fra akvakulturdriftsforskriften dersom det foreligger et «særlig tilfelle».

– Generelle markedsutfordringer og transportutfordringer som alle oppdrettere nå vil oppleve, anses i utgangspunktet ikke å komme inn under betegnelsen «særlig tilfeller». Det er vanskelig å forutse hvordan situasjonen vil endre seg på kort og lang sikt. Alle oppdrettere må i disse tider risikovurdere sin egen situasjon, og sette i verk egne tiltak for å sikre at de overholder lover og regler, herunder også unngåelse av å overstige maksimalnivået for biomasse i anleggene (MTB), påpeker seksjonssjef Ruth Lillian Kjæmpenes i vurderingen fra Fiskeridirektoratet

– Om oppdretterne ser at de vil få utfordringer med å holde seg under MTB, må de på et tidli tidspunkt vurdere og iverksette tiltak som gir handlingsrom. Redusert fôring er eksempel på et slikt tiltak. Søknaden til Norsk Ørret AS underbygges av en situasjon som alle oppdrettere nå har utfordringer med, og er således ikke akutte lokale utfordringer som hindrer dem fra å få fisken ut fra anleggene og slaktet. Det fremkommer heller ikke i søknaden om de har vurdert og gjennomført noen tiltak så langt. Basert på våre vurderinger blir ikke søknaden til Norsk Ørret AS vurdert som et «særlig tilfelle» som faller inn under dispensasjonsbestemmelsen.

Fiskeridirektoratet konkluderte med å avslå søknaden.

Les også

25.000 nye brunørret i Sirdalsvatnet: 650 tonn med oppdrettsfisk

Les også

Vil ha felles retningslinjer for innlandsoppdrett: – Må ha like vilkår

Les også

Avansert mobil «brønncontainer» klar for vårens store ørret-levering

Les også

Sjekker påvirkning fra ørret-oppdrett

Les også

Pionérarbeid i Sirdalsvannet: Gode fremtidsutsikter for Norsk Ørret

Les også

Får tredoble ørret-anlegg