Møtet starter med to orienteringer:

  • Tilbakemelding på lokaldemokratiundersøkelsen v/ Steinar Eilertsen, KS
  • Reisemålsutvikling og tilhørende prosjekter v/ Frode Johannessen, Smaabyen Flekkefjord SA

Saker til behandling i møtet er:

  • Godkjenning av møteprotokoll fra møtene 16.06.22 og 25.08.22
  • Inntektsgradert betaling på kulturskolen 2022
  • Utvidelse av barnehagekapasitet høsten 2022
  • Klage på bystyrets vedtak av Detaljregulering for Rauli, gnr. 104 bnr. 2,
  • Klage på bystyrets vedtak av Detaljregulering for Fjellse næringsområde

Referatsaker til orientering

  • Skorveheia vindkraftverk - bortfall av konsesjon (KOPI)

Interpellasjoner