Se spørsmål om skoleinvesteringer, Bakke bro, Hidra landfast og andre debatter

Agder fylkeskommune sender direkte fra fylkestingets siste møte før sommerferien. Følg debattene her

DEL

Det er en rekke saker som behandles i det siste møtet i fylkestinget før sommerferien. Noen av disse debattene har stor betydning for lokale forhold som distriktsvennlig høyere utdanning i Agder, oppgradering av ferjekaier i Flekkefjord og status og videre satsing og skolebruksplan Fase I der investeringen i utbedringer for Flekkefjord videregående skole skal drøftes.

Her er hele sakslisten:

 • Etteroppgjør - nytt kraftgrunnlag i Sira-Kvina
 • Søknad om støtte til bevaring av Fullriggeren Sørlandet
 • Rapport for 1. tertial 2020
 • Lån til videre utlån
 • Nytt skolesenter Tangvall Agder fylkeskommune- Kristiansand kommune
 • Skolebruksplan Fase I
 • Oppnevning av styremedlem til Avigo
 • Høring - transportetatenes innspill til NTP 2022 - 2033
 • Svar på høringsbrev - Endring av konsesjon Arendal lufthavn, Gullknapp
 • Handlingsplan for trafikksikkerhet i Agder 2020-2024
 • Forslag til handlingsprogram 2020-2023 til Heiplanen
 • Forprosjekt Unesco Setesdal.
 • Evaluering av Brukerpanelet
 • Organisering og mandat for ombudstjenesten i Agder
 • Distriktsvennlig høyere utdanning i Agder - status og videre satsing
 • Oppgradering av ferjekaier i Flekkefjord
 • Søknad om tilskudd til rundløype og dagsturhytte Hovdenut, Bykle kommune
 • Avvikling av seniortiltak i henholdsvis Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune i forbindelse med virksomhetsoverføring til Agder fylkeskommune
 • Sørnorsk filmsenter AS - godkjenning av vedtekter og aksjonæravtale.
 • Godkjenning endring av selskapsavtale - Risøbank IKS
 • Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Bratteklev Skipsverft.
 • Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Næs Jernverksmuseum
 • Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum
 • Agder kollektivtrafikk AS - årsrapport 2019
 • Årsmelding 2019 - fylkeseldrerådet i Vest-Agder
 • Årsmelding 2019- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder
 • Oppnevning av skjønnsmedlemmer - delegering til fylkesutvalget
 • Utnevnelse av medlem til representantskapet for Jernbaneforum Sør
 • Interpellasjon fra Vidar Kleppe: Forbud for annsatte å bruke burka og niqab på jobb
 • Interpellasjon fra Jon-Olav Strand - sammensetningen av ungdommens fylkesting
 • Interpellasjon fra Kai Steffen Østensen - Fullfinansiering av LHBTI+-kompetanse
 • Interpellasjon fra Birte Simonsen - Spørsmål om plastgjenvinning
 • Årsrapport 2019 for Brukerpanelet
 • Tiltakspakke knyttet til koronapandemien - skolekjøring. Konsekvenser for Agder kollektivtrafikk AS (AKT AS)
 • Offentlig høring «Forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart»

Artikkeltags