Ved Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 ble det besluttet et etappemål om å halvere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken til maksimalt 500 innen 2024.

Trafikksikkerhetsarbeidet skulle videre baseres på en visjon om at det ikke skulle forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken.

Samferdselsdepartementet pekte på kommunenes ansvar, der kommunalt trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage -og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Intensjonsavtale

Lund kommune v/rådmannen signerte i 2016 intensjonsavtale om at kommunen ønsket å jobbe mot at kommunen skulle oppnå status som ”trafikksikker kommune”.

– Denne ordningen ble innlemmet i arbeidet med trafikksikkerhetsplanen, og representerte en ny måte å organisere trafikksikkerhetsbildet på, ved at planene bygde på ”trafikksikker kommune”-konseptet, sier ordfører Magnhild Eia (Sp) til Agder.

For å lykkes var det avgjørende at alle kommunens etater ble involvert i arbeidet og at den enkelte etatsleder tok sitt delansvar. Arbeidet måtte videre forankres i både den politiske og administrative ledelsen.

Lund kommunestyre forankret og vedtok i sitt møte 8. desember 2016 å oppnå status som trafikksikker kommune innen 2020 gjennom å vedta Trafikksikkerhetsplanen for 2016-2020.

Utsatt

Men så kom pandemien, og da kjenner alle til at ikke bare trafikksikkerhetsarbeidet, men også andre ting måtte settes på vent.

– 15 måneder på overtid er vi endelig på plass, og det er en glede å kunne konstatere at vi er i mål og er godkjent som Trafikksikker kommune for tre år. Dette er stas! Politisk skal vi love å holde «trykket» oppe, der vi kan bidra med påvirkning og finansiering av trafikksikkerhetstiltak, sier ordfører Eia.