Gå til sidens hovedinnhold

– Skal vi få folk til å ta toget, må det kunne gå raskere enn 30 km i timen!

I forslaget til handlingsplan for klima- og energi for Lund kommune kommer administrasjonen med et hjertesukk for jernbanen.

For abonnenter

Administrasjonen i Lund kommune har lagt frem et utkast til klima- og energiplan med mange konkrete innspill. Et av avsnittene handler om tiltak for å få ned uønskede utslipp fra kjøretøy.

Kommunalsjef John Skåland har sendt planen ut på høring. et av tiltakene er beskrevet slik:

«Arbeide for å få forbedret jernbanetrase mellom Moi og Ualand. Skal vi få folk til å ta toget, må det kunne gå raskere enn 30 km i timen!»

Et annet punkt er å «Arbeide for hyppige avganger til og fra Moi med buss og tog.»

Mer elbiler

– Utslippene fra veitrafikk utgjør over halvparten av klimautslippene i Lund. Å få ned klimautslippene lokalt krever en rask overgang fra diesel og bensin til fornybart drivstoff, først og fremst ved å bruke elektriske kjøretøy. På dette området kreves det kraftige virkemidler dersom vi skal halvere utslippene på under ti år, fastslår administrasjonen i sitt planutkast.

– Vi er avhengige av en overgang fra bilkjøring til sykling, gange og kollektiv transport. Og vi er avhengige av en rask overgang fra fossile til elektriske biler. Gjennomgangstrafikken på E39 har kommunen liten innflytelse over. Der er vi derfor avhengige av statlige tiltak for å redusere utslippene.

Kutte flyturer

Administrasjonen lister opp en rekke forslag til tiltak. Blant disse er også utfasing av miljøbelastende personalturer og oppfordring til private lokale firma om å gjøre det samme. Her er hele listen med forslag til tiltak:

  • Ved nye innkjøp/leieavtaler vil vi sørge for at kommunens biler skal i størst mulig grad være elektriske. Dette gjelder både hjemmetjenesten, teknisk etat og evt andre kjøretøy i kommunen.
  • Samarbeid med skolene/barnehagene om å finne gode ordninger for å unngå at barn blir kjørt unødvendig til og fra. Kanskje kan det lages lignende belønningsordninger her som på arbeidsplassene. Dess færre som kjøres til skolen, desto tryggere blir det for de som går/sykler. Og fra et folkehelseperspektiv er den fysiske bevegelsen til og fra skolen gull verdt.
  • Vi vil prioritere utbygging av gang- og sykkelveier. Vi vil prioritere de myke trafikantene høyt også når det gjelder brøyting, vedlikehold og lignende.
  • Vi ønsker å tilrettelegg for digitale møter når det kan erstatte lange jobbreiser i kommunal regi.
  • Vi vil fase ut lange og miljøbelastende personalturer for kommunalt ansatte. Slike turer kan være like verdifulle om man ikke reiser langt, slik at de kan gjennomføres på miljøvennlig reisemåte. Kommunen oppfordrer andre aktører til å gjøre samme endring i sin reisestrategi. (NorDan har sine sydenreiser, Lundheim sine personal-flyturer osv).
  • Arbeide for å få forbedret jernbanetrase mellom Moi og Ualand. Skal vi få folk til å ta toget, må det kunne gå raskere enn 30 km i timen!
  • Arbeide for hyppige avganger til og fra Moi med buss og tog.

Les også

Sørlandsbanen kan utnyttes bedre