Bergindustrien er en viktig distriktsnæring som gjennom utvinning og videreforedling av mineraler gir grunnlag for økt verdiskapning i distriktene. Forekomstene og bedriftene er spredt over hele landet og skaper grunnlag for bosetting og sysselsetting i mange kommuner. En viktig forutsetning for utnyttelse av potensialet i norsk mineralnæring er kartlegging av hele landet og sikring av utvinningsrettigheter bl.a. gjennom statlig norsk eierskap.

Dette må ivaretas gjennom fokus på lokalsamfunn, økonomi og miljø. Mineralressursene vil være sentrale innsatsfaktorer i fremtidens grønne teknologier, bygg, veier og øvrig infrastruktur over hele landet.

– Det foreligger også et stort potensial for videreforedling av rå-mineraler i Norge. En økt satsing på foredling vil i tillegg kunne skape et betydelig antall arbeidsplasser og legge til rette for økt næringsutvikling i mange distriktskommuner.

– Det må legges til rette for en ny politisk mineralstrategi i forlengelse av forrige plan og mineralloven må evalueres.

– I Norge er det anslått mineralråstoff over 8000 milliarder kroner.

Mineralråstoffer vil spille en avgjørende rolle når vi fremover skal produsere den teknologien som skal bidra til «det grønne skiftet», og økt digitalisering.

Mineralnæringen er en fremtidsrettet næring med enormt potensial både når det gjelder næringsutvikling og arbeidsplasser.

– Ved å kartlegge Norges mineralforekomster hindrer man nedbygging, som gjør det vanskelig å få tilgang til ressursene i fremtiden. Derfor haster dette arbeidet. For å få en hurtig kartlegging må det settes av tilstrekkelig med midler i fremtidige budsjetter.

– Man må ha effektive prosesser, og en mer forutsigbar saksbehandling, slik at man kan få avklaringer i mineralutvinningsspørsmål så tidlig som mulig. I dag kan det gjerne gå over 10 år fra første søknad til en eventuell konsesjon blir gitt. Med slik lang behandlingstid er det vanskelig å få investorer til mineralselskaper. I våre naboland er behandlingstiden adskillig kortere.

– I dag er de aller fleste mineralselskaper utenlandskeid. Det betyr at milliarder blir sendt ut av landet. Forbundet ser en endring i beslutningene, som blir sentralisert til landet eierselskapet (hovedstyret) er lokalisert. Dette bidrar til at bedriftsdemokratiet svekkes.

– Staten bør etablere et statlig mineralselskap «Statoil på land» som kan gå inn på eiersiden og bidra med kapital og kompetanse. I Sverige og Finland er staten inne på eiersiden i flere gruveselskap.

– 9 Mineralnæringen må i størst mulig grad benytte seg av hele forekomsten.

Dette vil også bidra til økt lokal verdiskapning, som vil være et incentiv til kommunal tilrettelegging for næringen og større forståelse i lokalsamfunnet. Det må en innretting av nødvendig virkemiddelapparat til, for å fremme bærekraft og sirkulærøkonomi i næringen.

– Et virkemiddel kan f.eks. være en lokal deponiavgift for overskuddsmasser som det er et marked for, men som ikke blir benyttet.

– Når det gjelder sirkulærøkonomi er gjenvinning et nøkkelord. Gjenvinningen av metaller og mineraler bør i størst mulig grad foregå i Norge.

– Det må utarbeides en strategi for økt utnyttelse og bearbeiding av mineraler i Norge. Dette vil øke kompetansen og skape arbeidsplasser i distriktene. Her er potensialet stort.

– Hvert fylke bør ha en fylkesgeolog med kompetanse innen bergverk.

– For å sikre fremtidig vekst trenger bergverksnæringen kompetent arbeidskraft. Det bør foretas en gjennomgang av dagens situasjon og fremmes nødvendige tiltak.

– Distriktsnære skoler som utdanner elever til fagene som trengs innen bergverk må synliggjøres og opprettholdes. Her må fylkene gå sammen med bedriftene, det må opprettes ordninger for å sikre at man har fagarbeidere til å møte en voksende bransje.

– Det må opprettes et statlig ressurs/forskningssenter som jobber for å fremme mineralnæringen, det må jobbes for bedre ressursbruk, grønnere drift, synergier mellom bedriftene, forskning på mineraler og metaller, gode prosesser for bruk av overskudd/avgangsmasser.

– Ressurssenteret bør ligge inn under olje-energi-bergverks departementet som ett nyopprettet departement der all kunnskap om geologiske forekomster er samlet. Vi vet at i fremtiden vil vi også benytte oss av mineralene på havbunnen og at potensialet for utvinning til havs er meget stort.