Gå til sidens hovedinnhold

Skorveheia: NVE tar hensyn til Fjelltun-argumenter, men avviser resten av klagene

Artikkelen er over 1 år gammel

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å endre vedtak fra 15. juni om endringer i gjeldende konsesjon, godkjenning av detaljplan/MTA og ekspropriasjonstillatelse.

For abonnenter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fattet den 15. juni 2020 tre vedtak vedrørende Skorveheia vindkraftverk i Flekkefjord. Det var godkjenning av konsesjonsendringer, godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Skorveheia vindkraftverk med nettilknytning og samtykke til ekspropriasjon for bygging og drift av nettilknytningen til Skorveheia vindkraftverk.

Det har kommet 15 klager på vedtaket deriblant en omfattende klage fra Flekkefjord kommune.

Les også

Norges Televisjon og Fjelltun leirsted anker godkjenning av Skorveheia vindkraftverk

NVE konkluderer nå med at de ikke kan se at det i klagene er kommet frem nye opplysninger som gir grunnlag for å endre vedtakene, med unntak av at NVE anmoder Olje- og energidepartementet om å vurdere nye vilkår knyttet til støy og Fjelltun leirsted. Klagene oversendes til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

Vedtaket om konsesjonsendringer omfatter:

  • Økt installert effekt fra 36 til 45 MW
  • Utsatt frist for idriftsettelse fra 31.12.2020 til 31.12.2021
  • Endret trasé for nettilknytning
  • Endret trasé for adkomstvei
  • Justert plangrense i den sørøstlige delen av planområdet.
  • Adkomstvei til koblingsstasjonen

Godkjenningen av detaljplan og MTA innebærer at:

  • Installert effekt per vindturbin øker fra 3 MW til 5.6 MW
  • Antallet vindturbiner reduseres fra 12 til 8
  • Totalhøyden øker fra 135 meter til 200 meter.

Fjelltun

Fjelltun leirsted viser til ulemper knyttet til støy, visuelle virkninger og utleievirksomhet, og mener at NVE skulle ha fastsatt vilkår om forholdet til leirstedet.

Norsk Vind kommenterer at de er kjent med aktiviteten på leirstedet, og skriver at de har tilbudt løsninger for å ytterligere begrense støyvirkningene i perioden hvor leirstedet er i bruk mot at grenseverdien for støy kan overskrides noe i perioder uten bruk av leirstedet. De skriver videre at de ønsker løsninger som legger til rette for at de negative virkningene kan begrenses.

NVE viser til at leirstedet Fjelltun ikke sendte inn høringsuttalelse til søknadene om konsesjonsendring, detaljplan og MTA. Etter NVEs vurdering kunne imidlertid forholdet til leirstedet og til næringsvirksomheten vært bedre beskrevet i detaljplan/MTA.

– Endringene av prosjektet kan påvirke leirstedet negativt, særlig på sommeren, og NVE mener at Norsk Vind bør søke å finne løsninger, slik de har beskrevet i sine kommentarer til klagen. Bruk av en annen støyberegning fører til at en av bygningene på leirstedet får et støynivå over den anbefalte grenseverdien. NVE anmoder på dette grunnlag OED om å vurdere et nytt vilkår knyttet til dette, påpeker NVE i sin vurdering.

15 klager

NVE har mottatt totalt 15 klager på vedtakene . NVE mener alle klagerne har en geografisk eller tematisk tilknytning til vedtakene. Mange av klagene har like eller tilsvarende klagegrunner. NVE har derfor tatt alle klagene til klagebehandling uten en nærmere og inngående vurdering av rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven .

NVE har forberedt klagene og laget en oversendelse til departementet på over 30 sider der de ulike klagene kommenteres.

– Vi kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å endre våre vedtak fra 15. juni 2020 om endringer i gjeldende konsesjon, godkjenning av detaljplan/MTA og ekspropriasjonstillatelse for nettilknytningen, med unntak av at NVE anmoder OED om å vurdere nye vilkår. Klagene oversendes derfor til OED for endelig avgjørelse, konkluderer direktør Ingunn Åsgård Bendiksen hos NVE.

Må vente med ekspropriasjon

Flere klagere ber NVE om å beslutte utsatt iverksettelse av vedtakene inntil klagene er avgjort. To av disse anmodningene er allerede avslått i sommer. Flekkefjord kommunes anmodning om «utsatt iverksettelse» er blant de som er vurdert i NVE sin behandling. NVE beslutter ikke «utsatt iverksettelse» av de vedtakene som er fattet i medhold av energiloven.

Det betyr at vedtakene om konsesjonsendringer, endret detaljplan/MTA for vindkraftverket og godkjenningen av MTA for nettilknytningen kan iverksettes umiddelbart dersom vedtaket ikke innklages til departementet, eller overprøves av departementet.

Etter NVEs vurdering kan imidlertid ikke vedtaket om ekspropriasjon for nettilknytning til Skorveheia vindkraftverk settes i verk før OED har tatt stilling til klagene.

Les også

Frp-Listhaug på besøk: – Vi vil ha folkeavstemming om vindkraft og vurdere utbygging av vernede vassdrag

Les også

Vindkraftdebatt i bystyret: – Jeg kan ikke forstå at Flekkefjord har så mye bedre vett enn andre

Les også

Skorveheia vindkraftverk: – Norsk Vind trakk søknad om statlig plan for «vindmølle-veien»

Les også

Mange behov for vei-tiltak: Her er de vanskeligste punktene for vind-transport til Skorveheia

Les også

Kommunens vindklage-utvalg: – Utbygging av Skorveheia vindkraftverk kan ikke gjennomføres