Det har i media vært omtalt at politiet er eller har vært usikre på om det var skarpt våpen involvert, og at politiet skal ha bagatellisert og nedprioritert en hendelse på Sira lørdag 12.11.22 hvor flere barn ble skremt av en truende person med softgun.

Politiet har stor forståelse for at denne hendelsen har vært skremmende for barna, og at de uklare omstendighetene i media rundt saken kan ha skapt utrygghet.

Jeg er helt enig i at slike hendelser skal det reageres kontant på. Det gjorde også politiet. At hendelsen i media blir fremstilt som at det er truet og skutt med ekte våpen, og at politiet ikke gjorde noe før det hadde gått en eller flere timer, er ikke riktig. Jeg vil derfor redegjøre grundigere for faktum i saken og politiets håndtering.

Gjennom meldingene som kom inn til operasjonssentralen fremstod det som helt klart for politiet at hendelsen ikke dreide seg om et skarpt våpen, men softgun, som kan kjøpes, eies og brukes av hvem som helst over 18 år. Det krever ingen tillatelse.

Politiets operasjonssentral startet sin håndtering av oppdraget umiddelbart etter at det kom inn en konkret melding om hendelsen.

TIDSLINJE:

20:17: Politiets operasjonssentral får telefon fra en person som via andre har hørt at en person peker med en våpenliknende gjenstand, trolig paint ball, mot en ungdomsgjeng. Vedkommende var nølende med å ta dette opp med politiet, kjente ikke til hendelsen. Vedkommende ville undersøke og få mer informasjon om hva som var situasjonen, og ikke involvere politiet. Politiet opplevde meldingen vag. Politiet fikk ikke andre henvendelser om situasjonen, og iverksatte ingen operative tiltak.

20:53: Politiet får melding fra en ny person, som via andre hadde hørt om en hendelse i Osenvegen tidligere på kvelden. En person har avfyrt skudd. Det var da snakk om paintball, luftpistol eller softgun. Personen hadde sagt at dersom ungdommene ikke holdt kjeft og gikk bort, skulle vedkommende skyte mot dem. Personen som hadde utført skuddet hadde forlatt stedet i bil fort etter hendelsen.

Ca 21.00: Politiet starter egne undersøkelser på telefon. Får bekreftet hendelsesforløp, at personen har forlatt stedet og at det er snakk om softgun/luftvåpen. Hendelsen har oppstått etter en verbal konfrontasjon mellom gjerningsperson og ungdommene i forbindelse med opplevd støy.

21.04: Ny melder kontakter politiet. Klokken 20.01 hadde vedkommende blitt oppringt om en hendelse i Osenvegen fra en som var på stedet. Melder bekrefter hendelsesforløp, og at det var skutt med en luftpistol. Informerer politiet at ungdommene hadde blitt svært skremt av hendelsen.

21.18: Sivil politi er på plass på stedet. Bekrefter at det ikke er noen på adressen hvor mistenkte bodde, og at det ikke er noen ungdommer på stedet.

Politiet fikk altså konkret informasjon om hendelsen omtrent èn time etter at hendelsen hadde funnet sted, og i samme melding informasjon om hvem gjerningsperson kunne være, bakgrunnen for hendelsen og at vedkommende hadde forlatt stedet.

Politiet iverksatte da umiddelbare tiltak på operasjonssentralen for å undersøke hendelsen. Samtidig fikk vi inn nye meldinger som bekreftet hendelsesforløp. Vi fikk bekreftet at ungdommene var borte fra stedet.

Alle meldinger som kommer inn til politiets operasjonssentral blir vurdert. Politiets operasjonssentral tok meldingene som kom inn fra Sira på største alvor. Det var imidlertid aldri snakk om skarpt skytevåpen. Hendelsen var ikke på noe tidspunkt, verken meldt inn som, eller av operasjonssentralen vurdert som, tidskritisk.

Det er samtidig helt forståelig at ungdommene opplevde dette som en skremmende hendelse, med en voksen person som oppfører seg slik mot dem. Meldingene til operasjonssentralen bekreftet også dette.

For politiet ble dette derfor kategorisert som en undersøkelsessak, som handlet om å snakke med de fornærmede og pårørende, og å komme i kontakt med den mistenkte gjerningspersonen. Oppfølging av dette av uniformert politipatrulje ble lørdag kveld nedprioritert og utsatt noe i tid grunnet andre akutte og pågående oppdrag, helt i tråd med rutine og instruks på operasjonssentralen. Da uniformert politipatrulje ankom Sira hadde politiet allerede jobbet med saken i lang tid.

Politiet har gått nøye gjennom loggen fra lørdag, og har snakket med de involverte fra politiet. Det er læringspunkter å hente ut, selv om hendelsen er håndtert i henhold til retningslinjer for operasjonssentralen. Politiet kunne og burde totalt sett ha informert bedre og mer presist om faktum i hendelsen i samtale med de foresatte og i media. Politiet har vært i kontakt med flere av foreldrene og opplever å ha en god dialog der vi har redegjort for situasjonen og fikk forståelse for situasjonen sett fra foreldrenes ståsted.

Med innsikt i sakens faktum og politiets håndtering håper vi at befolkningen i Sira har tillit til at politiet har tatt saken alvorlig, gjort grundige vurderinger og iverksatt tiltak. Det må ikke være tvil om våre evner til å ta alvorlige hendelser på alvor.