Solkraft representerer en betydelig mulighet til å skaffe samfunnet mer av den fornybare kraften vi trenger. Ansvarlige utbyggingsprosesser er en avgjørende suksessfaktor.

Det pågår for tiden en debatt om utbygging av solkraft på Kvinsheia. Det er naturlig at slike planer skaper lokalt engasjement. Vi ønsker å bidra til en saklig og god debatt ved å svare ut noen av påstandene som har kommet opp i forbindelse med våre planer.

Som solkraftaktør har Å Energi verken et ønske eller mulighet til å påtvinge lokalsamfunn en utbygging av solkraft. Vi er opptatt av god og grundig dialog med interessenter i forkant av en eventuell gjennomføring. En utbygging vil avhenge av støtte fra grunneiere, kommunen, regionale myndigheter, statsforvalter og konsesjon fra Norges Vassdrag og Energidirektorat. En konsesjonsprosess innebærer gjennomført konsekvensutredning, søknad om konsesjon samt at konsesjon gis.

Begrenset naturinngrep

Utvikling av bakkemonterte solanlegg er i all hovedsak basert på reversible naturinngrep med 1-4 meter høye solcellepaneler som i begrenset grad sjenerer eller hindrer ferdsel. Vi legger stor vekt på å anlegge soløyer med korridorer mellom disse slik at folk og vilt kan ferdes i området. Solanleggets inngrep i naturen vil være begrenset til innfesting av solcellepaneler til i fjell og mark, noen traktorveier og eventuelt kabelgrøfter internt i anlegget. Etter utløpet av konsesjonsperioden kan solanleggets begrensede naturinngrep relativt enkelt tilbakestilles til opprinnelig tilstand.

Det er også viktig å understreke at utbygging av solkraft og vindkraft på land ikke er det samme, og en blanding av disse gir et upresist bilde på hvordan et solanlegg utvikles og oppleves i praksis. Et solanlegg vil bestå av fastmonterte solcellepaneler som ikke beveger seg og ikke avgir støy i motsetning til høye vindturbiner med store, roterende turbinblader. Hvordan et solanlegg eventuelt vil påvirke dyre- og planteliv er et område vi ønsker å analysere nærmere fremover, og i dialog med jakt- og naturorganisasjoner.

Gode forutsetninger for mer fornybar kraft

Kvinesheia representerer etter vårt syn et velegnet areal for solkraft nettopp fordi naturinngrepene er begrenset og potensiale for å utvikle ny fornybar kraft er gode. Samtidig er den nærliggende infrastrukturen, herunder nettkapasitet, tilgjengelig for å skape og utnytte mer kraft til både industriutvikling og andre formål.

Våre foreløpige planer for et solanlegg på Kvinesheia utgjør en installert kapasitet på inntil 170 MWp som vil kreve en arealbruk på opptil 2.500 mål, ikke 15.000 mål slik det er fremstilt tidligere. Anlegget vil kunne produsere opp mot 170.000 MWh årlig som tilsvarer strømforbruket til 8.500 husstander.

Det er dessverre vanskelig å få utviklet ny og rimelig fornybar kraft i en skala som monner, uten at det får noen konsekvenser for natur og andre interesser. Disse dilemmaene møter vi særlig når vi kommer til enkeltsakene, der disse avveiningene blir tydeliggjort og hvor vi alle må jakte løsninger – ikke konflikter. Dette er også regjeringen tydelige på. Olje- og energiministeren ønsker alle typer ny kraft velkommen, både vannkraft, sol og vind, på land og til havs. Strømnettet skal også oppgraderes og effektiviseres, samt at det skal bygges mer nett. Kommunene må på banen. Ministeren er tydelig på at vi trenger en dugnad der alle bidrar.

Energieffektivisering er viktig, men ikke nok alene

Energieffektivisering og energiøkonomisering er viktig. Gjennom datterselskapet Entelios er Å Energi i gang med en betydelig satsing innen takmontert solkraft hvor Entelios også fokuserer på energieffektivisering. Samtidig er det alene ikke nok til å møte samfunnets behov for mer kraft. Tidligere antagelser om kraftoverskudd er snudd til forventet kraftunderskudd.

Solkraft kan realiseres på kortere tid enn for eksempel havvind og vannkraft, og kan derfor relativt raskt kunne bidra med ny fornybar kraft til samfunnet. Satsning på solkraft seiler frem som et av de viktigste tiltakene for å imøtekomme behovet for mer kraft. Agder har blant de beste solforholdene i landet og solkraft representer derfor en mulighet vi bør gripe.