Gå til sidens hovedinnhold

Sørlandet skal lokke til seg legestudentene

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det skal utdannes flere leger i Norge. Sørlandet sykehus HF (SSHF) og Universitet i Agder (UiA) er sammen med regionens kommuner både i stand til og villige til å legge til rette for nye studieplasser i vår landsdel.

I september kom det såkalte Grimstad-utvalget med sin rapport. Utvalget hadde fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å se på tiltak for å gjøre Norge «selvforsynt» med leger, og dermed oppfylle vår internasjonale forpliktelse om etisk rekruttering av helsepersonell. Mens Danmark klarer å utdanne alle sine leger selv, har nær halvparten av Norges nyutdannede leger sin utdanning fra utlandet. Grimstad-utvalget foreslo å opprette 440 nye studieplasser innen medisin, og dermed på kort sikt klare å utdanne 80 prosent av de legene Norge har behov for. Skal Norge lykkes med dette, må man ta flere sykehus i bruk, mer praksis må skje i kommunehelsetjenesten og vi må bruke akademia bevisst. Med dette som bakteppe, har Sørlandet alle forutsetninger på plass for å lykkes.

SSHF og UiA har som målsetting at flere av morgendagens leger skal ta deler av sin utdanning i vår landsdel. Vi tror at om flere leger får deler av sin utdanning på Sørlandet, vil flere leger ønske å bosette seg her etter endt studie, og jobbe enten ved ett av våre sykehus eller som fastlege i en av kommunene våre.

Det medisinske fakultetet ved Universitet i Oslo (UiO) og SSHF har allerede inngått en samarbeidsavtale for å gjøre Sørlandet til et attraktivt studiested for medisinstudenter. En andel av medisinstudenter fra UiO vil få deler av sin praksisopplæring ved Sørlandet sykehus. Sørlandet sykehus har allerede legestudenter fra UiO, utplassert ved sykehuset i Arendal, med god erfaring. Denne ordningen utvides nå til å gjelde alle klinikkene ved foretaket.

UiA har ikke ambisjoner om selv å etablere en full medisinutdanning. Universitetet ønsker heller å bidra til å etablere alternative modeller som muliggjør medisinstudenter å ta deler av sin utdanning på Sørlandet. SSHF og UiA har et tett og formalisert samarbeid på flere områder, og det er naturlig at det etableres nettverk med fokus på utdanning av helsepersonell. Blant annet gjennom nyskapingen i4Helse i Grimstad, der UiA og SSHF begge er inne, har Sørlandet utviklet sterke fagmiljøer innen helseteknologi. Studentene vil erfare et helsevesen i omstilling, som systematisk tar i bruk ny teknologi.

Et annet stort fortrinn med Sørlandet er det tette samarbeidet mellom sykehus og kommunene i regionen. Vi hadde etablert et overordnet strategisk samarbeid med visjonen om et «grensesprengende samarbeid om helsetjenestene på Agder» i god tid før regjeringen i oktober la fram sin modell for helsefellesskap, der sykehuset og de 25 kommunene i Agder skal være ett av19 helsefellesskap som sammen skal lede helsetjenestene i Agder på en bedre måte. Dette gode samarbeidet gjør det mulig for studentene å få den nødvendige praksisen i primærhelsetjenesten i de nærliggende kommunene. Sørlandet sykehus kan tilby praksisplasser der studentene kan oppleve og erfare et godt samarbeid mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Dette gir studentene en god mulighet til å arbeide med kollegaer fra flere profesjoner og forberede seg på et helsevesen med økt fokus på tverrfaglig samarbeid.

En campus-satsing på Sørlandet vil gi styrket helsefaglig miljø i Agder. Universitetet i Agder har nærliggende fagmiljøer som både kan bidra til og å dra nytte av medisinutdanningen. Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus har allerede et godt forskningssamarbeid. En campus-satsing vil føre til større muligheter for helsefaglig forskning i Agder. Kommunene i Agder jobber for tiden med å oppnå status som Regionalt samarbeidsorgan for satsingen Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF). Dette forskningsorganet ble opprettet i 2017, der formålet er å styrke forskning, innovasjon og utdanning innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette arbeidet vil i kunne inngå som en viktig del av en satsing på helsefaglig kunnskap i Agder.

Agder trenger helsearbeidere i alle kategorier. Vi har tro på den såkalte «lakseeffekten» som innebærer at unge studenter i etableringsfasen som studerer her over flere år har lettere for å bli værende her etter endt studietid. Medisinstudenter til Sørlandet vil skape gode læringsarenaer og bidra til å sikre viktig kompetanse som helsetjenesten og innbyggere har behov for. Det skal langt mer til å hente ferdig utdannede leger fra andre deler av landet til Sørlandet enn å utdanne dem selv.