Tall fra Ungdata viser at det å være ung i Kvinesdal er bra på mange områder. På flere faktorer som regnes som beskyttelsesfaktorer, scorer ungdom i Kvinesdal høyere enn snittet i Agder. Dette handler blant annet om forhold til foreldre, fornøydhet med kulturtilbud, treffsted for ungdom, trygghet i nærmiljøet og lettere psykiske plager

Ungdata-undersøkelsen viser samtidig at flere ungdommer i Kvinesdal har et risikofylt forhold til alkohol. Av de 193 ungdomsskoleelevene som deltok sier hele 28 prosent at de har vært beruset, mot et landsgjennomsnitt på 13 prosent. Samtidig sier i underkant av halvparten av disse at de drikker alkohol jevnlig, minst en gang i måneden. Også dette er omtrent dobbelt av landsgjennomsnittet.

«Ung i Kvinesdal»

Det jobbes aktivt på flere fronter i kommunen for å ta tak i utfordringene. Nytt av året er en serie på tre rusforebyggende arrangement som vil finne sted i Kvinesdal kulturhus.

– Prosjektet har «Ung i Kvinesdal» som overskrift. Vi skal ha første arrangement i Kulturhuset førstkommende mandag kveld, for elever i 8. klasse og foreldrene deres, sier familiekonsulent i Kvinesdal kommune, Jan Ståle Grøtteland til Agder

Grøtteland har jobbet sammen med en gruppe av personer som jobber med ungdom i skole, kultur og helse. Hensikten er å sette søkelys på hvordan det er å være ung i Kvinesdal og hva som kan gjøres for å redusere bruke av rusmidler blant ungdom.

I arbeidet har de også hatt et tett samarbeid med flere av bygdas ungdommer.

– En risikosport

– Å gå fra barn til voksen har med seg mange utfordringer vi verken kan eller skal ta bort. Ungdomstiden er en tid der ungdom gjør seg erfaringer på mange områder. De skal finne ut av egne grenser, men også grenser i samfunn og i det sosiale samspillet med andre.

Han understreker at de på temakveldene ikke skal frem med pekefingeren for å fortelle ungdommene om hva som er rett og galt, men at målet er å få frem informasjon rundt temaet og få til en dialog med foreldre og ungdommene.

– Alkohol i ungdomstiden er en risikosport som er farligere jo tidligere den starter. Kropp, psyke og vurderingsevne hos ungdom er ikke klar for den risikoen alkohol medfører. Dette ønsker vi å sette fokus på og gi god informasjon rundt, avslutter Grøtteland.