Gå til sidens hovedinnhold

Støtter forslag om seljakt

Fylkesrådmannen har uttalt seg til høringen om jakt på kystsel. Forslaget støttes men fylkesrådmannen vektlegger at det bør gjennomføres bedre tellinger i Agder.

Fiskeridirektoratet har sendt forslag til regulering av jakt på kystsel i 2021 på høring. Forslaget innebærer at det kan felles inntil 60 kystsel (havert) i området fra Lista til Stadt. Som før åpnes det ikke for jakt på steinkobbe i Agder.

Fylkesrådmannen har uttalt seg til høringen og vektlegger at det bør gjennomføres bedre tellinger i Agder, og at kvotevurderinger og tildelinger for steinkobbe bør skje etter nye fylkesinndelinger.

«Bestandsvurderingene for steinkobbe i Agder er gjort på bakgrunn av mangelfulle tellinger i 2016. Ut fra de tilbakemeldingene vi får om observert sel, så kan det tyde på at bestandsestimatet for steinkobbe i Agder er for lavt. Bestandsvurderingene skal normalt ta utgangspunkt i tellinger som gjennomføres hvert 5. år. Vi mener derfor at det må gjennomføres nye og gode tellinger i Agder i 2021. Fylkeskommunen kan gjerne involveres i forkant for å få frem informasjon om hvor det er mest sannsynlig å finne steinkobber.», opplyser rådgiver Bård Andreas Lassen i uttalelsen som er sendt Fiskeridirektoratet.

Kystselen skaper store utfordringer for fiskeriene. I et høringssvar til Fiskeridirektoratet mener Norges Fiskarlag det bør vurderes å innføre skuddpremie på kystsel, slik at mest mulig av kvoten blir tatt.

Det er forøvrig mange år siden hele steinkobbekvoten ble tatt på landsbasis.

Forskerne anbefaler et uttak på i alt 457 kystsel i 2021, men kystfiskerne synes selbestanden virker mer solid enn hva forskningen anslår.

– For store mengder kystsel kan ha betydning for kysttorskbestanden, ved at store mengder av denne blir spist opp av kystsel, påpeker fiskarlaget.