Etter ti måneder i regjering har AP/SP-regjeringen levert sosialdemokratisk politikk av beste merke. Vi har endretskattesystemet, slik av de rike må betale mer skatt, og de med lavere og liten inntekt får mindre. Vi har innført velferdsordninger innen tannhelse, fjernet karensåret i AAP-ordningen slik at flere kommer inn i arbeidslivet, øktminstepensjonene, innført ny brillestøtteordning for barn, 12 timer gratis SFO og billigere barnehagepris. Alt dette er gode tiltak som treffer vanlige folks behov. Uten disse endringene ville hverdagen for mange vært vanskelig også uten strømkrise, krig og økonomisk usikkerhet.

Vi har også fått en ny energimelding som tar tak i bredden av utfordringene på energisiden, et helt nødvendig tiltak som på en god måte vil legge grunnlaget for en omstilling av samfunnet vårt i en grønn og mer klimavennlig retning.

Krig i Europa, naturen som ikke gjør som den pleier og en økonomisk vekst som kan gjøre hverdagen tung for mange hvis vi ikke fører en politikk som motvirker inflasjon. Det er rammene for 2022 og en situasjon som sannsynligvis vil prege vår økonomi og vår hverdag i mange år framover.

I slike situasjoner er ofte de enkle løsningene mest populære. De raske her-og-nå-løsningene. Men de er sjelden holdbare over tid. LO og NHO sine budskap om å få til holdbare løsninger for næringslivet er derfor viktige. Opposisjonen spriker i sine forslag til løsninger, og det eneste fellespunktet er kritikk av sittende regjering. Det er ikke særlig mye styringsdyktighet i det.

Ved valget ønsket velgerne en endring av samfunnsretningen. Derfor har regjeringen prioritert å løse utfordringene vanlige folk har først. Jeg tolker utålmodigheten mange føler på nå slik at flere ønsker mer politikk som bedrer hverdagen deres og som sikrer arbeidsplassene.

Regjeringen har innført gode og så langt velfungerende strømstøtte-ordninger for familiene, bostøtten er forbedret og kommunene har fått økte tilskudd. Landbruks- og veksthusnæringen ble tidlig skjermet fordi det også er en matvarekrise under oppseiling. Frivillig sektor fikk strømstøtteordninger og det samme gjorde studentene.

Regjeringen har også sagt at de vil vurdere en støtte til næringslivet. Det er ikke handlingslammelse. Det er styring. Det store bildet er at næringslivet går bra, men at enkeltnæringer sliter. LO, NHO og regjeringen er samstemte i at man ikke skal sette vår felles skattekiste åpen. Man må ha styring med de offentlige midlene, det lærte vi av covid-krisa. Det er ingen fornuft i at bedrifter som går bra og der eierne henter ut store overskudd, skal omfattes av støtteordninger. For Arbeiderpartiet er mål nummer én å sikre arbeidsplasser og inntekter til vanlige folk slik at de kan leve frie og selvstendige liv. I krisetider er dette viktigere enn noen gang.

Jeg lytter til mange som opplever at de sliter med de høye prisene og kostnadene de har. Uroen og fortvilelsen gjør sterkt inntrykk. Det er viktig å finne de beste løsningene for enkeltpersoner, familier og næringsliv. Derfor må vi fortsette å lytte til de som sliter, vurdere behov for tiltak på en grundig måte og samarbeide med partene i arbeidslivet før vi handler. I krisetider trenger vi mer enn før de gode sosialdemokratiske løsningene som både tar hensyn til den enkelte, men som også tar opp i seg helheten. Det gir best resultat for vanlige folk.