Husholdningene i sørlige Norge har redusert strømforbruket med hele 17 prosent i september og 14 prosent i oktober sammenlignet med i fjor. Tallene er korrigert for temperaturvariasjoner.

– Kraftforbruket for hele landet så langt i år er redusert med 6,1 TWh fra i fjor. Det er tydelig at mange nå sparer strøm, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

I industrien og i tjenesteytende sektor har også strømforbruket gått ned nå i høst. I tjenesteytende sektor var nedgangen i forbruket i sørlige Norge på 2,4 prosent og 5,1 prosent. Industrien i sørlige Norge reduserte forbruket med 7,1 prosent og 5,9 prosent. Dette skyldes først og fremst reduksjon i aluminiumsproduksjon.

I Midt-Norge og i Nord-Norge var reduksjonen i strømforbruket for husholdningene i september og oktober på 3,3 prosent og 1,9 prosent sammenlignet med i fjor og korrigert for temperaturvariasjoner. I perioden økte strømforbruket for industrien i nord, en endring som i stor grad skyldes at noe industri var koblet ut året før og nå er satt i drift igjen.


Sept.

okt.

Husholdninger
Sørlige Norge

-17,7 %

-14,8 %


Nordlige Norge

-3,3 %

-1,9 %


Tjenesteyting
Sørlige Norge

-2,4 %

-5,1 %


Nordlige Norge

4,0 %

3,6 %


Industri
Sørlige Norge

-7,1 %

-5,9 %


Nordlige Norge

10,4 %

8,7 %


Tabellen viser endring i temperaturkorrigert strømforbruk fra september og oktober 2021 og september og oktober 2022. (Kilde: NVE)

– Fortsett å spare

Selv om kraftsituasjonen har blitt betydelig styrket de siste ukene, mener NVE at det fortsatt er viktig med alle små og store tiltak som gjør at vi sparer strøm. Det bidrar til å styrke forsyningssikkerheten ytterligere for den kommende vinteren.

– De viktigste tiltakene du og jeg kan gjøre er knyttet til oppvarming av rom og vann. Men også summen av mange små grep, som å huske å slå av lys, vil bidra til å senke forbruket og strømregningen, sier Lund. - Samtidig så ønsker vi ikke at strømsparingen skal gå på helsa løs. Våre råd dreier seg om smart bruk av strøm og spare der det kan skje uten at det får ubehagelige konsekvenser.

De høye strømprisene rammer hardest hos de som har minst fra før og det kan særlig gå utover sårbare grupper. En rapport fra Statistisk Sentralbyrå viser at åtte prosent av det totale husholdningsbudsjettet for lavinntektsfamilier gikk til å dekke strømregningen forrige vinter, noe som er nesten tre ganger mer enn normalt. Rapporten viser også at strømstøtten er viktigst for de med lav inntekt.

Månedlig statistikk

NVE og Enova jobber nå med informasjon og veiledning om energieffektivisering og energisparing og NVE vil fremover publisere månedlige analyser over energibruk i Norge.

– Vi vil samarbeide om råd og veiledning for strømsparing og effektiv energibruk, både gjennom vinteren og også i et lenger perspektiv, sier Lund.

Det samarbeides også bredt andre statlige aktører slik som Statsbygg, Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektoratet.

Informasjon om energisparing og tips for å spare strøm finner du her