Sundslia kirkegård

Austad kirkegrd, Sundslia.

Austad kirkegrd, Sundslia. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det skal være en verdig opplevelse å komme til Sundslia, og de øvrige gravplassene. Jeg har stor forståelse for at situasjonen, spesielt for ca 14 dager siden, ikke var slik. Gresset var på større områder blitt klippet på en måte som rett og slett ikke var akseptabel. Jeg fikk noen henvendelser på det, og har tatt saken videre. Jeg vil først understreke at det er tre personer som gjennom hele året arbeider mye på kirkegårdene. De er alle svært flinke og samvittighetsfulle og gjør et godt arbeid. Som ansvarlig må jeg bare beklage at de opplæringsrutiner som skal gjelde for andre enn det faste personellet, ikke har vært gode nok.

Ut fra «Lov om gravplasser» §2 er det kirkelig fellesråd som har ansvar for at gravplassene forvaltes med «orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser», og dermed har kirkevergen det daglige ansvar for gravplassforvaltningen i Flekkefjord. Utgiftene til anlegg, drift og forvaltning, er ut fra samme lovparagraf kommunens ansvar. I vår kommune, som i halvparten av landets kommuner, skjer dette ut fra en tjenesteytingsavtale mellom fellesråd og kommune. Fordelingen skjer ved at kirkevergen forestår det administrative arbeidet, mens kommunen utfører alt det praktiske arbeidet som en tjeneste, fremfor overføring av midler.

Jeg har også forståelse for kritikken om at det ble svært åpent etter siste felling av trær. Fellingen skjedde etter gjentatte klager over at trærne ødela for enkelte gravsteder. Med i vurderingen var at disse trærne uansett ville utgjøre et stadig større problem ettersom tiden gikk. Store trær på en aktiv kirkegård ødelegges over tid, grunnet at rotsystemene jevnlig kappes. Det vurderes derfor som bedre med trær med mindre rotsystemer, plassert i utkanten av gravplassene. Det er avtalt at det i nær fremtid vil bli plantet rognetrær lenger ut mot kanten for å lune gravplassen.

På de fleste av de 7 aktive gravplassene vi har i kommunen, har vi bruk for alt areal som kan brukes til graver. Det vil noen få steder kunne være mulig å etablere nye hekker. Flere kirkegårder har elementer som kunne vært bedre, og jeg nevner spesielt gjerder som snarlig bør utbedres.

Det ble for noen år siden satt i gang en gjennomgang med kommunen, der det er etablert en detaljert forventningsavtale om kvalitet. Inkludert i denne avtalen er at vi årlig prioriterer noen spesielle tiltak, som vi forventer gjennomført ut fra kommunens tilgjengelige ressurser. Vi kunne ønske at de tilgjengelige ressurser hadde vært større til gravplassene, men vi er glade for den bedring vi har opplevd de siste årene, noe også mange besøkende har merket seg og gitt tilbakemelding om. Vi vil sammen med kommunen fortsette arbeidet for en stadig bedring, og er takknemlig for alle tilbakemeldinger som kan bidra til det.

Artikkeltags